line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Громадська Рада

Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Балаклійській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Балаклійській районній державні адміністрації  (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“ (зі змінами), для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням і власним Регламентом.Положення про громадську раду погоджується районною державною адміністрацією та схвалюється на її засіданні.
 
3.Основними завданнями громадської ради є:
3.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.
3.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади.
3.3. Сприяння врахуванню районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Готує та подає до районної державної адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій,  не передбачених таким планом.
4.2. Готує та подає до районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.
4.3. Подає до районної державної адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи районної державної адміністрації.
4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням до районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
4.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
4.7. Збирає, узагальнює та подає до районної державної адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
4.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці.
4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 
5. Громадська рада має право:
5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).
5.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.
5.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.
5.5. Отримувати від районної державної адміністрації нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена районна державна адміністрація.
 
6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
 
7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
 
8. Для формування складу громадської ради районна державна адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при районній державній адміністрації вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 
До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
 
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при до районній державній адміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.
 
9. Районна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
 
10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази); повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді; скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;подання членом громадської ради відповідної заяви.
 
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом відкритого голосування.Голова громадської ради має заступників, які обираються в кількості, визначених Регламентом, з числа членів ради шляхом відкритого голосування. Порядок розподілу повноважень між заступниками голови визначається у відповідності до Регламенту.Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Балаклійської районної державної адміністрації.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також у разі висловлення вотуму недовіри, підтриманому не менш як двома третинами кількісного складу громадської ради.

Висловлення вотуму недовіри можуть ініціювати не менш як третинами кількісного складу громадської ради, правління або керівництва районної державної адміністрації.

 

12. Голова громадської ради:

12.1 Організовує діяльність громадської ради.

12.2. Скликає та організовує підготовку та проведення її засідань.

12.3. Підписує документи від імені громадської ради.

12.4. Представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

12.5. Може брати участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації.

 

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати член громадської ради або працівник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації апарату Балаклійської районної державної адміністрації, який не є членом громадської ради.

 

14. Для забезпечення проведення поточної роботи громадська рада утворює робочі органи: правління, постійні та тимчасові комісії, експертні групи. Порядок створення робочих органів громадської ради та їх повноваження визначаються Регламентом.

 

15. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

 

16. Порядок скликання та проведення засідань громадської ради, а також порядок прийняття рішень визначається Регламентом.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

Рішення районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

17. Громадська рада інформує районну державну адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці ”Громадська рада” на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

18. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює районна державна адміністрація.

 

19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Регламент

 

Регламент

громадської ради при Балаклійській РДА

 

Загальні положення

1.Регламент громадської ради при Балаклійській РДА (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Балаклійській РДА (далі – громадська рада).

 

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує Балаклійську РДА, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом. Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі –заступники голови), здійснюється головою громадської ради.

 

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

 

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Балаклійською РДА консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови Харківської ОДА і голови Балаклійської РДА.

 

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

• чергові засідання громадської ради;

• засідання постійних комісій;

• проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської РДА;

• проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Балаклійської РДА;

• заходи в межах проведення Балаклійською РДА консультацій з громадськістю,
• забезпечення інформування Балаклійською РДА громадськості про діяльність громадської Ради;

• інші заходи в межах повноважень громадської ради.

 

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року. План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 

9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.


10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Балаклійської РДА та надаються секретарем громадської ради кожному члену громадської ради.


Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою,

але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

 

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Балаклійської РДА дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного. Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення чергового засідання. Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської РДА.

 

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради. Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.


Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Балаклійської РДА.

 

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник Балаклійської РДА бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

 

15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

 

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради.

 

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій. Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти, або в інший прийнятний спосіб не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради.

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

 

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить одну - дві години без перерви. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

 

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

• на першому засіданні громадської ради головує голова установчих зборів до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

• перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається не пізніше як у десятиденний термін з дня проведення установчих зборів.

 

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

 

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

 

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

 

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
• розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти, вказаної у анкеті члена громадської ради;
• встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

• узагальнення пропозицій та зауважень;

• підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

• голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту із підтвердженням своєї позиції особисто або по телефону не пізніше десяти днів до початку чергового засідання. При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

 

Організація роботи постійних та тимчасових комісій,

експертних груп громадської ради

24. На другому засіданні громадської ради нового складу ухвалюється рішення про створення постійних комісій та їх тематику, а також обираються координатори постійних комісій. Правління забезпечує організацію виконання рішень громадської ради та виконання планів роботи.

 

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

 

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Балаклійської РДА та представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

 

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

 

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

 

29. Постійну та/або тимчасову комісію очолює координатор, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.


Взаємовідносини громадської ради з Балаклійською РДА.

30. Голова громадської ради за ініціативи голови Балаклійської РДА може брати участь у засіданні колегії Балаклійської РДА

 

31. Громадська рада готує та подає до Балаклійської РДА щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

 

32. Громадська рада може подати до Балаклійської РДА пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.

 

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Балаклійську РДА про ухвалені громадською радою рішення. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

 

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Балаклійської РДА, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

 

35. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

 

36. Для проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

37. Результати проведення громадської експертизи діяльності Балаклійської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.


Порядок висвітлення діяльності громадської ради

38. На офіційному веб-сайті Балаклійської РДА в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

 

39. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

 

40. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Балаклійської РДА здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

 

41. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників. У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

 

Склад

 

 1

Багацький

Іван Григорович

 

-голова Балаклійської районної Федерації футболу

 2

Бондар

Оксана Ярославівна

 

-голова районної громадської патріотичної спілки жінок “Солідарність“ (заступник голови громадської ради)

 

3

Брачков

Сергій Іванович

-голова Правління Балаклійської районної Спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)

 

4

Засадченко

Наталія Іванівна 

 

-голова громадської організації "Освітяни Балаклійщини"

5

Захаров

Олександр Михайлович

 

-голова Балаклійської районної організації ветеранів України (голова громадської ради)

6

Карташова

Калерія Іванівна

 

-представник громадської організації "Балаклійська районна громадська організація "Культурна ініціатива Балаклійщини"

7

Коваленко

Олександр Леонідович

 

-голова громадської організації “Світанок“ с. Чепіль Балаклійського району Харківської області

8

Кожевникова

Ірина Олександрівна

 

-голова Балаклійської районної профспілкової організації профспілки працівників освіти і науки України

9

Конарева

Любов Данилівна

 

-голова правління громадської організації інвалідів, багатодітних родин, родин дітей інвалідів Балаклійського району Харківської області

10

Кригіна

Інна Дмитрівна

 

-голова Балаклійської районної профспілкової організації працівників культури

 11

Оніщенко

Ірина Віталіївна

 

олова Балаклійської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

 12

Пономаренко

Надія Степанівна

 

-голова культурно-просвітницького товариства ім. Т.Г. Шевченка Балаклійського району (заступник голови громадської ради)

 

 13

Холодний

Сергій Іванович

 

-представник Балаклійського учбово-спортивного центру Харківської області Товариства сприяння обороні України

 14

Чех

Валентина Іллівна

 

-голова громадської організації “Співдружність“ с.Гусарівка Балаклійського району Харківської області

 15

 Шеломідо

Олександра Миколаївна

 

-голова ради Балаклійської районної організації ”Спілка Чорнобиль України”

Консультації з громадськістю

 

Проект плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

триває завантаження...
 

План заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

триває завантаження...
 

Звіт за результатами публічного громадського обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Звіт

за результатами публічного громадського обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

З метою забезпечення врахування думки громадськості та дотримання вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, проект Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні був розміщений з 14 січня до 11 лютого 2014 року на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації (http://balakliya-rda.gov.ua ).

12 лютого поточного року відбулось позачергове засідання громадської ради при райдержадміністрації (протокол засідання громадської ради № 9). До порядку денного засідання громадської ради при райдержадміністрації винесено питання "Обговорення проекту Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні".

У засідання прийняло участь 8 інститутів громадянського суспільства.

Під час обговорення проекту Плану пропозицій від членів громадської ради не надійшло. Вирішено проект Плану заходів щодо реалізації в Балаклійському районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні прийняти без змін.

 

Орієнтовний План проведення Балаклійською районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у 2017 році

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2016 рік

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2015 рік

триває завантаження...
 

Орієнтовний План проведення консультацій з громадськістю у Балаклійській районній державній адміністрації на 2014 рік

триває завантаження...
 
 

 

Поточна діяльність