line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Колегія районної державної адміністрації

Положення про колегію районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
26.06.2014 No 245

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державні адміністрації.

2. Колегіярайонної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

П. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1)  обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів
діяльності районної державної адміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:
-удосконалення законодавства;

-забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування;

-формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, районні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання простан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного та комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

6) аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державних адміністрацій;

7) аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

10) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень;

11) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби, керівники територіальних органів міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою)

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Члени колегії районної державної адміністрації затверджуються та звільняються від обов'язків головою районної державної адміністрації.

ІУ. Організація роботи колегії

 

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, цим Положенням.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

10. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.

Управління, відділи, сектори та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше ніж за 30 днів до початку року надають до організаційного відділу апарату районної державної адміністрації погоджені з першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції до плану засідань на рік.

Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 10 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують відповідні питання на засідання колегії, а також в разі необхідності, керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, не пізніше ніж за 5 днів до початку року.

План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації ”.

11. Додаткові питання для розгляду на засіданнях колегій можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою, з урахуванням алгоритму роботи районної державної адміністрації.

13. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до порядку денного засідання колегії, організаційний відділ апарату районної державної адміністрації розробляє план підготовки засідання колегії (не пізніше ніж за два тижні до засідання).

План підготовки засідання колегії погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації. Затверджений план підготовки засідання колегії організаційним відділом апарату районної державної адміністрації в стислі терміни доводиться до першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків)

14. Підготовка порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів до засідання подає його першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує порядок денний засідання колегії з головою районної державної адміністрації – головою колегії.

Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації”.

15. Керівники управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують матеріали із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і координують роботу інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

16. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств і відомств, керівники підприємств, організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії готують пропозиції щодо списку запрошених та тих, що виступають, погоджують з першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подають на затвердження голові районної державної адміністрації.

Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують питання.

17. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації, крім рішень колегії з організаційних, процедурних, контрольних і питань нагород, які вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження.

18. На розгляд колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків);

3) проект рішення колегії (візується виконавцем, начальниками чи працівниками відділів апарату районної державної адміністрації: юридичного, загального, сектору контролю та першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків);

4) список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків);

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного (візуються виконавцем, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків);

6) список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.      

19. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують питання на розгляд колегії.

20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 5 днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату районної державної адміністрації, відповідно до п.18 цього Положення.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Не пізніш як за 2 дні всі документи подаються голові районної державної адміністрації.

21. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за 3 дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

22. Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації та організаційним відділом апарату районної державної адміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

V. Порядок проведення засідання колегії

23. 3асідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, яка згідно з чинним законодавством виконує обов'язки голови районної державної адміністрації.

24. Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.

26. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

28. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

31. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

32. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

33. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом 2 днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), із загальним відділом, сектором контролю, юридичним відділом, керівником апарату районної державної адміністрації і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові районної державної адміністрації, голові колегії.

З4. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візується керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, короткий зміст виступів, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Спільні засідання колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

З5. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками їх засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, у частині, що їх стосується, за листами розсилки, наданими виконавцями.

36. Технічний запис засідань колегії районної державної адміністрації забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації. Протокол засідання колегії оформляється загальним відділом апарату районної державної адміністрації протягом чотирьох днів.

37. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у організаційному відділі апарату районної державної адміністрації.

38. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації та загальний відділ апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.

Перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату районної державної адміністрації.

39. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

40. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату та сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

           

41. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                              Н.В. Чернолясова

 

Склад колегії районної державної адміністрації

 

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                розпорядження голови районної

                                                                                                                                 державної адміністрації

                                                                                                                                 26.06.2014 № 245

 

(зі змінами внесеними розпорядженням голови

                                                                                                                         районної державної адміністрації

                                                                                                                                              28.05.2015 № 315

04.12.2015 № 707

                                                                                                                                                        06.04.2016 № 293

 

 Персональний склад

колегії районної державної адміністрації

МАСЕЛЬСЬКИЙ

Степан Іванович

 

- голова Балаклійської районної державної адміністрації, голова колегії

  1.  

ГОЛОЛОБОВА

Лідія Григорівна

 

-начальник фінансового управління Балаклійської районної державної адміністрації

ДЕМБИЦЬКА

Олена Іванівна

 

- директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Степове"  (за згодою)

ДОМНЕНКО

Сергій Петрович

 

- голова первинної профспілкової організації ГПУ "Шебелинкагазвидобування" (за згодою)

  1.  

ЗАХАРОВ

Олександр Михайлович

 

- голова Балаклійської районної організації ветеранів України (за згодою)

  1.  

ЗІНЧУК

Сергій Михайлович

 

- т.в.о. начальника Балаклійського відділу Головного управління Національної поліції у   Харківській області (за згодою)

 

 

ЛІТВІНОВ

Олександр Миколайович

 

- голова Балаклійської районної ради (за згодою)

  1.  

МАРТИНОВА

Ніна Олександрівна

- радник голови районної державної адміністрації з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування на громадських засадах

 

МЕЛЬНИК

Євген Іванович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної   державної адміністрації

 

ПАНАСЕНКО

Валентина Михайлівна

 

-заступник головиБалаклійської районної державної адміністрації

ПАНАСЕНКО

Анатолій Іванович

 

- директор "Хенкель Баутехнік (України) філія в           м. Балаклія" (за згодою)

  1.  

ПОЛТОРАК

Сергій Вікторович

- голова комісії   з реорганізації Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області(за згодою)

 

  1.  

СИТНІК

Олександр Петрович

-начальник управління економічного розвитку,торгівлі, житлово - комунального господарства та інфраструктури Балаклійської районної державної адміністрації

 

СТОЛБОВИЙ

Іван Михайлович

 

- Балаклійський міський голова (за згодою)

ТИЩЕНКО

Вячеслав Олександрович

 

- перший заступник голови Балаклійської районної державної адміністрації

ХОЛОДНА

Раїса Іванівна

 

- начальник управління Пенсійного фонду України в Балаклійському районі (за згодою)

ЧЕМЕРИС

Ніна Іванівна

 

- Вишнівський сільський голова (за згодою)

           

  1.  

ЧЕРЕПАХА

Сергій Іванович

-начальник Балаклійського районного відділу Головного управління Державноїслужбиз надзвичайнихситуаційУкраїни у Харківськійобласті (за згодою)

 

ЧЕРНОЛЯСОВА

Ніна Віталіївна

- керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації, голова комітету Балаклійської районної профспілкової організації профспілки працівників державних установ

 

ЧУПРИН

Володимир Вікторович

 

- заступник голови Балаклійської районної ради (за згодою)

ШУЛЬГА

Лідія Леонідівна

- Борщівський сільський голова (за згодою)

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                       Н.В. Чернолясова

 

План засідань на рік колегії районної державної адміністрації
триває завантаження...

Засідання та рішення колегії районної державної адміністрації
триває завантаження...