Положення про сектор містобудування та архітектури

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

20.07.2016 № 547

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури Балаклійської районної

державної адміністрації

 

1.Сектор містобудування та архітектури (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом і входить до складу районної державної адміністрації та в межах Балаклійського району забезпечує виконання покладених на Сектор завдань.

2.Сектор підпорядкований першому заступнику голови районної державної адміністрації. 

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4.Основними завданнями Сектору є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва на території району;

аналіз стану містобудування та будівництва на території району, організація розроблення в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, підготовлення пропозицій до проектів районного бюджету щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва;

організація роботи з реалізації державних та регіональних житлових програм будівництва доступного житла;

координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

координація діяльності суб'єктів господарювання у сфері будівництва щодо виконання будівельних робіт та введення житла в експлуатацію;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

5.Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, будівництва на території району, надає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

3)здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4)аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у відповідній галузі у межах Балаклійського району;

5)готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, у тому числі щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва, і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

6)сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

7)розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до повноважень Сектору.

8)бере участь у підготовленні звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Балаклійської районної ради;

9)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

10)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

11)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

12)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13)контролює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та надає їм методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень;

14)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

15)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16)забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17)забезпечує захист персональних даних;

18)бере участь у розробленні прогнозів розвитку району, розміщення капітального будівництва;

19)допомагає в проведенні інвестиційної політики у сфері будівництва;

20)здійснює заходи, спрямовані на реалізацію державних і регіональних житлових програм будівництва доступного житла;

21)здійснює заходи, спрямовані на реалізацію своїх повноважень у сфері будівництва, замовниками, будівельними організаціями, промисловими об'єднаннями і підприємствами будівельної індустрії, науковими і проектними організаціями, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

22)розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань щодо можливості провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

23)проводить роботу з підготовки рішень щодо планування території на регіональному рівні;

24)організовує розроблення і забезпечує подання на затвердження до районної ради містобудівних програм;

25) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

26)ураховує визначені державні інтереси під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;

27)забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

28)розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

29)здійснює попередній розгляд містобудівної документації для району та населених пунктів на території району та готує висновки щодо її затвердження;

30)надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

31)надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

32)виготовляє паспорти прив’язки тимчасових споруд;

33)організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури.

34)організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на районному рівні, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій і коригування топографо-геодезичних, картографічних та інших матеріалів, створення архіву цих матеріалів;

35)сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

36)бере участь у здійсненні контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;

37)сприяє здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

38)сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

39)проводить роботу з підготовлення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб;

40)здійснює координаційну діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

41)співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування та проведених самочинних робіт на об'єктах культурної спадщини;

42)інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району та про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

43)погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

44)здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)подавати до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

7.Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань га здійснення запланованих заходів.

8.Сектор очолює завідувач, який  призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, за погодженням з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації та першим заступником голови районної державної адміністрації.

9. Завідувач Сектору:

1)здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Секторі;

2)подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор;

3)затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов'язки між ними;

4)планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6)звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

8)може брати участь у засіданнях виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування;

9)представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10)здійснює добір кадрів;

11)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

12)здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.На період відсутності завідувача Сектору його обов'язки виконує головний спеціаліст Сектору.

14.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15.Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача Сектору.

              

Заступник голови                                                            

районної державної адміністрації                                      В.М. Панасенко

 

Погоджено:

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                            В.О. Тищенко

 

Головний спеціаліст юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                                А.А. Половинка