line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про управління агропромислового розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від “22” березня 2016 р. № 238

 

Положення

про управління агропромислового розвитку

Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Управління агропромислового розвитку Балаклійської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові Балаклійської районної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

2) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

4) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

5) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів районного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами прийнятими сесією Балаклійської районної ради;

6) бере участь у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

7) сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

8) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

9) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

10) організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об’єктів;

11) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

12) сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності;

13) сприяє створенню сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників, спрямованих на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

14) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

15) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

16) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

17) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

18) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

19) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;

20) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

21) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, формує обсяги цільової підготовки фахівців, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

22) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально-спрямованих дорадчих послуг;

23) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і сільських територій;

24) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

25) готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо:

- надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю);

- надання дозволів на виготовлення проекту щодо відведення земельної ділянки (паю);

- надання дозволів на виготовлення проекту організації території земельних часток (паїв);

26) готує проекти рішень районної ради щодо організації землеустрою та затвердження землевпорядних проектів, нормативно – грошової оцінки земельних ділянок;

27) сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставково-ярмаркових заходах;

28) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

29) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації та голові Балаклійської районної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу району та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

30) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в управлінні;

31) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районної та регіональної екологічних програм, впровадженні механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

32) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки;

33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

35) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

36) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

37) забезпечує захист персональних даних;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами   та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється                         з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації та з директором Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації, з директором Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань; сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для районної державної адміністрації.

11. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до діючого законодавства.

12. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                      Н.В. Чернолясова