line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про фінансове управління

                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                            розпорядження голови
                                                                             районної державно адміністрації                                                                                                                                               від 09 листопада 2018 року № 812 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Балаклійської районної державної адміністрації

 

   1. Фінансове управління Балаклійської районної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Балаклійського району Харківської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

   2. Управління є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне та підконтрольне Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

   3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

   4. Основними завданнями управління є:

   забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

   розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

   підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові районної державної адміністрації;

   забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

   розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

  проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

   здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

   здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету на території району.

   5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

   2) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

   3) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходи щодо усунення недоліків;

   4) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

   5) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

    6) бере участь у:

   погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

   підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

   розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

   підготовці балансу фінансових ресурсів району;

   7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

   8) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

   9) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

   10) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

   11) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

   12) проводить експертизи районних програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

   13) організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних та міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету, складає проект районного бюджету, проект рішення районної ради та інших матеріалів відповідно до законодавства; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

   14) перевіряє рішення сільських, селищних та міської рад про затвердження відповідних бюджетів та вносить змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

   15) складає, затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

   16) зводить показники бюджетів, що входять до складу бюджету району, та подає їх у встановлені строки до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

   17) затверджує паспорти бюджетних програм та змін до них спільними з головними розпорядниками коштів районного бюджету наказами;

   18) здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки  районного бюджету з державним і обласним бюджетами, місцевими бюджетами району;

   19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

   20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

   21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету;

  22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад, органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

   23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

   24) готує та подає відповідній місцевій раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

   25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

   26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

   27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету;

   28) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

   29) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

  30) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

  31) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2—5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

   зупинення операцій з бюджетними коштами;

   призупинення бюджетних асигнувань;

   зменшення бюджетних асигнувань;

   повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

   безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

   32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

   33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих ради;

   34) готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх голові районної державної адміністрації;

   35) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідної районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контролю за витрачанням цих коштів;

   36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

   37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

   38) здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

  39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

  40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування (в частині підготовки та подання до відповідних органів виконавчої влади показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України);

   41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

   42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

   43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

   44) забезпечує захист персональних даних;

   45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

   46) здійснює інші передбачених законом повноваження.

   6. Управління має право:

   1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, органів державної казначейської служби та органів фіскальної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, а також іншу інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

   2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції ;

   3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

  4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

  7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому порядку.

   Начальник управління має заступника начальника – начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління згідно із законом про державну службу у встановленому порядку.

   На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника – начальник відділу.

   9. Начальник управління:

  1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

  2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

  3) затверджує положення про відділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

  6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

  7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, входити до складу колегії районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

  8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

  9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

  10) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

  12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

  13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

  15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

  16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  17) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

  10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

  11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

  12. Управління є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.

  13. Управлінню забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

  14. У разі припинення діяльності управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи управління передаються одній або кільком бюджетним установам або зараховуються до доходу бюджету.

  15. Доходи (прибуток) управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням.

  16. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис управління затверджуються у порядку, установленому чинним законодавством.

  17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

 

Начальник фінансового управління                                                                                                                                             районної державної адміністрації                                                           Л. ГОЛОЛОБОВА

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови                                                                                                                                                            районної державної адміністрації                                                           В. ТИЩЕНКО

 

Начальник юридичного відділу апарату                                                                                                                              районної державної адміністрації                                                           Т. СКИРТА