line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про відділ

            Затверджено

розпорядженням

першого заступника голови

районної державної адміністрації

10.01.2020  № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Балаклія

2020

1. Відділ культури, молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і входить до її складу.

 

2. Відділ є правонаступником відділу культури Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області та відділу у справах молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації за всіма правами та зобов'язаннями.

 

3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також цим Положенням. 

 

5. Основним завданням структурного підрозділу є забезпечення реалізації державної політики з питань культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей.

 

6. Відділ  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) здійснює загальне керівництво в галузях фізичної культури, спорту, молодіжної політики та забезпечує координацію оздоровлення дітей;

 

3) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України; розробляє  та  подає в установленому порядку пропозиції до проектів  програм соціально-економічного розвитку району, місцевого бюджету,  забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

 

4) розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно  реалізації  державної політики в сфері культури, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку культури та охорони культурної спадщини;

 

5) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

 

6) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

7) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин;

 

8) реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації;

 

9) сприяння збереженню культурної спадщини;

 

10) гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

 

11) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію прав дітей на оздоровлення і відпочинок, розвиток фізичної культури та спорту;

 

12) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;

 

13) управління діяльністю комунальних закладів, що є у безпосередньому підпорядкуванні відділу;

 

14) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

 

15) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

16) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

 

17) організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;

 

18) організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення творчих та інтелектуальних здібностей молоді;

 

19) організація та проведення серед широких верств населення інформаційних кампаній, спрямованих на поліпшення становища молоді;

 

20) організація дозвілля, оздоровлення і відпочинку дітей та молоді;

 

21) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

 

22) забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

 

23) забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення; розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

24) створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

 

25) сприяння формуванню репертуару клубних закладів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини, захисту прав споживачів культурного продукту, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел, соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

26) налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

 

27) проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

 

28) проведення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та фізичної культури;

 

29) подає Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, відзначення працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

 

30) бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм у сфері культури, фізичної культури, молодіжної політики, охорони культурної спадщини та туризму, реалізації міжнародних, регіональних проектів у зазначених сферах, організації та проведенні виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 

31)  надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

32) здійснює координацію діяльності установ району у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

 

33) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури;

 

34) сприяє діяльності національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій;

 

35) здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

 

36) у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень;

 

37) вивчає та аналізує на території району тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

 

38) вивчає та аналізує на території району релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;

 

39) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя,  збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

 

40) інформує Управління культури і туризму обласної державної адміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

 

41) організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури;

 

42) подає Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації відомості про проведення гастрольних заходів;

 

43)  роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у питань культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;

 

44) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої, культурної спрямованості, молодіжні, дитячі та інші організації, фізкультурно-спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань та культурно-масових заходів;

 

45) організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

 

46) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

 

47) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

 

48) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

 

49) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

 

50) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

 

51) забезпечує формування календарних планів  навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

 

52) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

 

53) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, незалежно від їх підпорядкування;

 

54) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

 

55) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

56) забезпечує захист персональних даних;

 

57) виконує інші, покладені на нього функції та завдання;

 

58) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері культури, туризму, молоді та спорту; вносити до управлінь Харківської обласної державної адміністрації: культури і туризму, молоді та спорту пропозиції з питань удосконалення законодавства у відповідній сфері;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

6) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

 

9. Відділ є неприбутковою організацією. Доходи відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами;

 

10. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про районний бюджет на фінансування установ і закладів, районних програм і заходів. Фінансову діяльність відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України;

 

11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними    органами    виконавчої     влади,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Під час відсутності начальника відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

 

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

 

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,  власні бланки.

 

Начальник відділу

культури, молоді та спорту

районної державної адміністрації                                              Сергій КУНДЕНКО

 

 

Погоджено

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                              Валентина ПАНАСЕНКО

 

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                               Тетяна СКИРТА

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                                18.08.2017  № 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Балаклія

2017

 

1. Відділ у справах молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і входить до її складу.

 

2. Відділ є повним правонаступником сектору у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації за всіма правами та зобов'язаннями.

 

3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної рад, а також даним Положенням. 

 

5. Відділ є неприбутковою організацією. Доходи відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

6. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про районний бюджет на фінансування установ і закладів, районних програм і заходів. Фінансову діяльність відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

7. Основними завданнями відділу є:

1)      забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері фізичної культури, спорту, молодіжної політики та оздоровлення дітей;

2)      розроблення районних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури, молодіжної політики, оздоровлення дітей та організаційне забезпечення їх реалізації;

3)      організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом;

4)      забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

5)      забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

6)      здійснення разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту, реалізацію фізкультурно-спортивних програм;

7)      координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізацій державної політики стосовно дітей та молоді;

8)      сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей та молоді;

9)      сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей та молоді.

 

8. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

 

1)      здійснює загальне керівництво в галузях фізичної культури, спорту, молодіжної політики та забезпечує координацію оздоровлення дітей;

2)      готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей забезпечує їх виконання;

3)      розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей;

4)      готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

5)      залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші організації, фізкультурно-спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань;

6)      організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

7)      забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

8)      здійснює контроль за дотриманням законодавства з  питань, що належать до його компетенції;

9)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

10)  порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

11)  комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

12)  сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

13)  здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

14)  надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

15)  забезпечує формування календарних планів  навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

16)  координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності і зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту.

17)  забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх породжують;

18)  здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, незалежно від їх підпорядкування;

19)  координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

 

20)  здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

21)  удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх підтримці;

22)  сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

23)  забезпечує доступ до публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес в порядку та строки визначені відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”;

24)  виконує інші функції, що пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

9. Відділ має право:

1)      залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших  структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,   підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

2)      отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)      скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

           10. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

 

11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу:

1)      здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2)      подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3)      затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)      планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

5)      вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)      звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)      може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)      вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)      може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними    органами    виконавчої     влади,  органами місцевого самоврядування,

 

 

підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Балаклійському районному управлінні юстиції;

12)   подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)   розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

14)   здійснює добір кадрів;

15)   організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16)   подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Під час відсутності начальника відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

 

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу;

 

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

18. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюються на підставі розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                   Н.В. Чернолясова

 

 

Погоджено

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                                       В.М. Панасенко

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                                                      Т.М. Скирта