line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про сектор культури

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

24 грудня 2012 року № 733

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор культури

Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Сектор культури Балаклійської районної державної адміністрації (далі - Сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту, рішеннями районної ради, прийнятими в межах його повноважень, а також цим Положенням.

3. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури в районі.

4. Сектор виконує такі завдання:

4.1 Організовує виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2 Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району, місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

4.3 Розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері культури, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку культури та охорони культурної спадщини.

4.4 Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації повноважень у сфері культури району.

4.5 Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

4.6 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

4.7 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.8 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.9 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

4.10 Забезпечує захист персональних даних;

4.11 Прогнозує мережу закладів культури для доступності всіх видів культурних послуг і культурно-мистецької діяльності.

4.12 Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері культури.

4.13 Виконує інші, покладені на нього функції та завдання.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1 Створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

5.2 Сприяє, формуванню репертуару клубних закладів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини, захисту прав споживачів культурного продукту, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел, соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

5.3 Проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини.

5.4 Подає Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів, відзначення працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього.

5.5 Бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм у сфері культури та охорони культурної спадщини, реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини, організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо, роботі комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у Балаклійському районі Харківської області.

5.6 Надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини.

5.7 Здійснює координацію діяльності установ у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини. Контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відео мережі, збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.8 Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю.

5.9 Інформує Департамент культури і туризму обласної державної адміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

5.10 Організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури.

5.11 Подає Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації відомості про проведення гастрольних заходів.

5.12 Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

5.13 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Сектор має право:

6.1 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

6.2 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3 Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

7. Сектор очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, з Департаментом культури і туризму обласної державної адміністрації.

8. Керівник сектору здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання, погоджує, відповідно до посадових обов'язків, штатні розклади закладів культури, які підпорядковані Міністерству культури України, прийняття та звільнення, заяви працівників культури району.

9. В структурі сектора передбачено посаду головного спеціаліста сектора, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником сектору.

10. Накази начальника сектора, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

11. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис сектора затверджує голова районної державної адміністрації.

13. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                              Н.В. Чернолясова