line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про сектор охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

24.12. 2012 № 730

 
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Сектор охорони здоров’я Балаклійської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним   підрозділом   районної державної адміністрації і утворюється  головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

2. У   своїй   діяльності сектор керується   Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах його повноважень, а також цим Положенням.

3. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я в районі.

4. Сектор виконує такі завдання:

- організовує виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

- розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного   розвитку   району   та проектів місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

- розробляє та подає   районній державній адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації повноважень у сфері охорони здоров’я району;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

-   розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

-   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- забезпечує захист персональних даних;

- прогнозує мережу закладів охорони здоров’я для нормального забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

- здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров'я;

- координує діяльність закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району;

- вивчає потребу закладів охорони здоров'я у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання;

- здійснює контроль за закупівлею медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевих   бюджетів;

- здійснює   контроль   за     якістю   та     обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

- проводить аналіз показників стану здоров'я населення, виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;

- сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;

- координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання   медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- виконує інші, покладені на нього функції та завдання.

5. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, має право:

- залучати спеціалістів     інших   структурних   підрозділів районної державної адміністрації,   підприємств,   установ   та   організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
 до його компетенції.

6. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого   самоврядування,   а   також   підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

7. Сектор очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови районної державної адміністрації та Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації в установленному законодавством порядку.

8. Структура, чисельність працівників затверджується у встановленому порядку і мають забезпечувати якісне виконання покладених на сектор завдань і функцій.

9. Керівник сектору:

- здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний    підрозділ;

- затверджує посадові інструкції працівника сектору та визначає його обов’язки;

- планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районноїдержавної адміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

- представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

-  видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

-  розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

- подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державного службовця сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

- забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази керівника сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

11. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

13. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органі Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.
 
 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            Н.В. Чернолясова