Положення про організаційний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

24 грудня 2012 року №734

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ

апарату районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Організаційний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання            та протидії корупції”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 січня 2012 року № 50 (зі змінами), Положенням про апарат районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 березня 2012 року № 203 і цим Положенням.

1.4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчим апаратом районної ради, виконавчими органами міської, селищних і сільських рад району, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

1.5. Відділ підзвітний та підконтрольний керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних і поточних планів роботи, погоджених із керівником апарату районної державної адміністрації, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених заступником керівника апарату районної державної адміністрації, начальником організаційного відділу.

1.7. Положення про організаційний відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Основні функції та завдання відділу

2.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки та оприлюднює їх у порядку передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2.3. Координує роботу щодо підготовки та проведення структурними підрозділами райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу району, робочих поїздок до населених пунктів району.

2.4. Здійснює організаційне та матеріально – технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок в трудові колективи району.

2.5. Формує відповідно до Регламенту районної державної адміністрації проект плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, який подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

2.6. Здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при райдержадміністрації.

Надає, у разі необхідності, методичну та організаційну допомогу створеним головою районної державної адміністрації дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

2.7. Розробляє проект Регламенту районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів.

2.8. Готує разом з іншими підрозділами райдержадміністрації інформаційні, аналітичні та інші матеріали, огляди, виступи, доповіді, проекти розпорядчих документів і доручень, матеріали для прес-конференцій, зустрічей голови райдержадміністрації з представниками засобів масової інформації, тощо.

2.9. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю голови райдержадміністрації, в заходах, що проводяться спільно з обласною державною адміністрацією.

2.10. За пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) готує проекти річного та квартальних планів районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання.

Формує плани заходів, що проводяться райдержадміністрацією протягом місяця, тижня.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2.11. Забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення, в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.

2.12. Здійснює організаційне забезпечення проведення структурними підрозділами райдержадміністрації перевірок щодо здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.13. Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Надає методичну та практичну допомогу виконкомам місцевих рад в організаційно - масовій роботі.

2.14. За дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату, спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організовує підготовку проектів рішень сесії районної ради, що віднесені до компетенції відділу і які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації.

2.15. Оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання і готує для доповіді голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації проекти відповідних документів або пропозиції про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань.

2.16. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації, заяви, скарги, інші звернення громадян, що відносяться до компетенції відділу.

2.17. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

2.18. Опрацьовує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій.

2.19. Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи і матеріали.

2.20. Працівники відділу, у разі необхідності, беруть участь у роботі дорадчих та консультативних органах створених при районній державній адміністрації, а також засіданнях сесій, виконавчих комітетів міської, селищних і сільських рад.

2.21. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.22. Виконує також інші завдання, покладені на нього головою районною державною адміністрацією, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.

3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення та розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до його компетенції.

3.5. За дорученням керівництва райдержадміністрації брати участь у нарадах, засіданнях колегії районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад, сесій місцевих рад.

Покладення на організаційний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються організаційних питань, не допускається.

4. Структура відділу

4.1. Відділ очолює заступник керівника апарату районної державної адміністрації, начальник організаційного відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

4.2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується головою районної державної адміністрації.

4.3. Спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням керівника апарату районної державної адміністрації, заступника керівника апарату районної державної адміністрації, начальника організаційного відділу.

5. Заступник керівника апарату районної державної адміністрації, начальник організаційного відділу

5.1. Начальник відділу є заступником керівника апарату районної державної адміністрації, здійснює безпосереднє керівництво відділом, у разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

5.2. Приймає участь в апаратних нарадах голови районної державної адміністрації.

5.3. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

5.4. Планує роботу відділу і забезпечує виконання його перспективних і поточних планів роботи відділу. Приймає участь у плануванні роботи районної державної адміністрації.

5.5. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу.

5.6. Затверджує, за погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації посадові інструкції спеціалістів відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, виконання інших службових документів, віднесених до компетенції відділу.

5.8. Виконує за дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації інші обов’язки і повноваження.

5.9. В разі відсутності начальника відділу, заміщує та виконує його функції головний спеціаліст відділу апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    Н.В. Чернолясова