Положення про сектор інформаційно-комп'ютерного забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.10.2016 № 724

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення
апарату Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Балаклійської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації з метою розвитку інформаційних технологій та забезпечення сталої роботи інформаційно-телекомунікаційної системи в апараті районної державної адміністрації, вивчення стану інформаційно-комп’ютерного забезпечення структурних підрозділів районної державної адміністрації, надання методичної допомоги з цих питань.

Сектор підпорядковується безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

1.3. Діяльність сектору здійснюється на основі поточних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

1.4. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

2. Основні функції та завдання сектору

Основними завданнями сектору є:

безпосередня участь у реалізації єдиної державної політики в сфері інформатизації, сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій та електронного урядування;

моніторинг виконання в районній державній адміністрації завдань Національної, регіональної та районної програм інформатизації, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з напряму інформатизації;

участь у розробленні та організація виконання завдань районної Програми інформатизації;

організація та проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах апарату районної державної адміністрації;

забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу, систем ІР-телефонії та відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації районної державної адміністрації, координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату з питань інформатизації;

2) контролює стан виконання в районній державній адміністрації завдань Національної, регіональної та районної програм інформатизації, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції сектору, вносить пропозиції щодо забезпечення їх виконання;

3) спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації у співпраці з науковими та технічними установами розробляє завдання районної Програми інформатизації, технічні завдання для реалізації районних проектів інформатизації, надає пропозиції щодо обсягів їх фінансування;

4) забезпечує безперебійну роботу комунікаційного вузла зв’язку районної державної адміністрації, який здійснює функціонування локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації;

5) організовує та проводить роботи із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах апарату районної державної адміністрації;

6) забезпечує адміністрування доступу працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7) здійснює супроводження роботи обладнання відеоконференцзв’язку LifeSize та ІР-телефонії Avaya IP Office;

8) забезпечує технічне обслуговування та супровід комп’ютерної техніки в апараті районної державної адміністрації;

9) здійснює мультимедійне забезпечення заходів, що проводяться в апараті районної державної адміністрації;

10) спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації веде облік і щороку проводить інвентаризацію наявних програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби;

11) забезпечує технічну готовність електронного зв’язку, необхідного для забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

12) підтримує в актуальному стані бази даних інформаційно-пошукової системи та антивірусних програм, що використовуються в апараті районної державної адміністрації, та створює умови для використання її структурними підрозділами районної державної адміністрації;

13) готує проекти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

14) надає методичну допомогу шляхом проведення консультацій для працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату з питань інформатизації та інформаційно-комп’ютерного забезпечення;

15) забезпечує впровадження в апараті районної державної адміністрації новітніх інформаційних технологій;

16) здійснює розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян з питань, що належать до компетенції сектору;

17) готує матеріали для проведення публічних закупівель з питань інформатизації;

18) виконує інші доручення голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

3. Права сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) контролювати роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату з питань виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань інформатизації;

2) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, скликати за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації наради з питань, що належать до компетенції сектору;

3) вносити на розгляд керівника апарату районної державної адміністрації проекти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції сектору;

4) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

5) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції сектору.

4. Структура сектору

4.1. Структура сектору, чисельність його працівників та Положення про сектор затверджуються в установленому порядку розпорядженням голови районної державної адміністрації.

4.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

4.3. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору, погодженим керівником апарату.

5. Завідувач сектору

1) здійснює керівництво діяльністю сектору та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2) розподіляє обов’язки між працівниками сектору та контролює їх роботу, керує роботою з розроблення поточних планів роботи сектору;

3) забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації;

4) забезпечує виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, поточних планів роботи сектору;

5) координує роботу з розроблення проектів і завдань Програми інформатизації Балаклійського району;

6) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору, контролює їх виконання;

7) аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників сектору;

8) контролює стан трудової та виконавської дисципліни у секторі;

9) забезпечує взаємодію сектору з відповідними службами Харківської обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору;

10) виконує також інші обов’язки з питань діяльності сектору згідно з чинним законодавством України.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 Н.В.Чернолясова