Положення про колегію райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

16.02.2012 № 104


ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державні адміністрації.
2. Колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням.
4. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою районної державної адміністрації.
5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:

-удосконалення законодавства;
-забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними    органами,    облдержадміністрацією та органами місцевого
самоврядування;
-формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, районні програми, визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного та комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
6) аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;
7) аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
8) розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;
9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
10) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень;
11) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії),

перший заступник голови,

заступники голови,

керівник апарату,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою)

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

8.Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.
Члени колегії районної державної адміністрації затверджуються та звільняються від обов'язків головою районної державної адміністрації.

ІУ. Організація роботи колегії

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням.
Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць в третій вівторок місяця, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
10. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації не пізніше ніж за 30 днів до початку року подають відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації погоджені з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації пропозиції до плану засідань на рік.
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації та не пізніше ніж за 10 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують відповідні питання на засідання колегії, а також в разі необхідності, керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, не пізніше ніж за п’ять днів до початку року.
План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації ”.
11. Додаткові питання для розгляду на засіданнях колегій можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою райдержадміністрації.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою, з урахуванням алгоритму роботи райдержадміністрації.
13. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до порядку денного засідання колегії, відділ організаційно-кадрової робота апарату райдержадміністрації розробляє план підготовки засідання колегії (не пізніше ніж за два тижні до засідання).
План підготовки засідання колегії погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації. Затверджений план підготовки засідання колегії відділом організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації в стислі терміни доводиться до першого заступника голови, заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації
14. Підготовка порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації, який погоджує порядок денний засідання колегії з головою райдержадміністрації - головою колегії.
Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.
Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації”.
15. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують матеріали із першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації і координують роботу інших структурних підрозділів райдержадміністрації, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
16. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів міністерств і відомств, керівники підприємств, організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.
Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії готують пропозиції щодо списку запрошених та тих, що виступають, погоджують з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подають на затвердження голові райдержадміністрації.
Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів, які готують питання.
17. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови райдержадміністрації, крім рішень колегії з організаційних, процедурних, контрольних і питань нагород, які вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження.
18. На розгляд колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
3) проект рішення колегії (візується виконавцем, начальниками чи працівниками відділів апарату райдержадміністрації: юридичного, загального, сектору контролю та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
4) список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного (візуються виконавцем та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
6) список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.
7) проект розпорядження голови районної державної адміністрації з питань, які розглянуті на засіданні колегії (візується виконавцем, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальниками, а в разі відсутності - спеціалістами загального відділу, сектору контролю, юридичного відділу, керівником апарату райдержадміністрації).

19. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.
20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за п'ять днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату райдержадміністрації, відповідно доп.18 цього Положення.
Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
Не пізніш як за два дні всі документи подаються голові райдержадміністрації.
21. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
22. Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації та відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

У. Порядок проведення засідання колегії

23. 3асідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, яка згідно з чинним законодавством виконує обов'язки голови райдержадміністрації.
24. Засідання колегії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.
25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату райдержадміністрації.
26. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
28. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
31. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
32. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
33. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, проект розпорядження голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), із загальним відділом, сектором контролю, юридичним відділом, керівником апарату райдержадміністрації і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голові райдержадміністрації, голові колегії.
34. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату райдержадміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візується керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.
У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, короткий зміст виступів, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Спільні засідання колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.
35. Рішення колегії, розпорядження голови райдержадміністрації, видані за підсумками їх засідань, доводяться загальним відділом апарату райдержадміністрації до членів колегії, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, у частині, що їх стосується.
36. Технічний запис засідань колегії райдержадміністрації забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації. Протокол засідання колегії оформляється загальним відділом апарату райдержадміністрації протягом чотирьох днів.
37. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
38. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та загальний відділ апарату райдержадміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.
Перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату райдержадміністрації.
39. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

УІ. Контроль за виконанням рішень колегії

40. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник голови, заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату та сектор контролю апарату райдержадміністрації.
41. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                       Н.В. Чернолясова