Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 03.10.2011 № 527,

зареєстровано в Балаклійському

районному управлінні юстиції

Харківської області

24 жовтня 2011 року № 2/150

                                                                                 

ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Балаклійська районна державна адміністрація

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Балаклійська районна державна адміністрація (далі - Порядок), розроблено на виконання Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 ”Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Балаклійська районна державна адміністрація (далі - райдержадміністрація).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація, - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідно до їх повноважень.

Райдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.3. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними, своїх функцій. Запити на інформацію подаються через загальний відділ апарату райдержадміністрації в усній або письмовій формі (по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.

1.4. Запити, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов'язково мають містити:

 • П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати Форму запиту на інформацію, затверджену розпорядженням голови районної державної адміністрації, яка містить стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання. Форму запиту на інформацію можна отримати в загальному відділі апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

1.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

1.7. Загальний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови, заступникам голови та райдержадміністрації в цілому, без зазначення конкретного адресата.

Запити, що надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації розглядаються відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.

1.8. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, е-маі1), несе запитувач.

1.9. Запит, що надійшов поштою, реєструється в журналі реєстрації запитів, протягом 1 години передається на резолюцію голові районної державної адміністрації в цей же день передається в копіях на виконання структурному підрозділу з обов'язковим визначенням строку виконання. Якщо запит надійшов до загального відділу апарату райдержадміністрації після 17.00, він реєструються в журналі реєстрації запитів і наступного дня передається на резолюцію голові районної державної адміністрації, і в копіях на виконання структурному підрозділу з обов'язковим визначенням строку виконання.  

1.10. У випадку якщо запит містить суперечливі   положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту загальним відділом апарату райдержадміністрації залучаються працівники юридичного відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

1.11. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

2. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі

2.1. Запит, який прийнятий на особистому прийомі (записаний зі слів запитувача), оформлюється на відповідному бланку Форми запиту на інформацію, передбаченої пунктом 1.5 глави 1 Порядку.

2.2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник загального відділу апарату райдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, імʼя, по-батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.4. Отриманий запит на інформацію реєструється у відповідному журналі.

2.5. Після реєстрації запиту на інформацію його копія передається до структурного підрозділу райдержадміністрації, в компетенції якого знаходиться розгляд питання, що порушується у запиті на інформацію, не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.

2.6. Структурній підрозділ райдержадміністрації, який отримав копію запиту на інформацію, здійснює подальший розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у інформаційному запиті, та надає відповідь у терміни, визначені чинним законодавством.

3. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою

3.1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому, які надійшли до загального відділу апарату райдержадміністрації передаються в той же день, але не пізніше наступного, до відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Розгляд отриманих запитів на інформації, які передані загальним відділом апарату райдержадміністрації, здійснюється відповідно до пунктів 2.4-2.6. глави 2 даного Порядку.

3.2. У разі, якщо письмовий запит на інформацію надійшов до структурного підрозділу райдержадміністрації, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує його реєстрацію та терміновий розгляд, готує вичерпну інформацію (за підписом керівника). Надання відповіді запитувачу здійснюється відповідно до пункту 2.6. глави 2 даного Порядку.

3.3. Запит на інформацію, що надійшов на офіційну електронну адресу райдержадміністрації роздруковується у паперовому вигляді та реєструється у відповідному журналі. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.4-2.6. глави 2 даного Порядку.

4. Розгляд усних запитів на інформацію, у тому числі отриманих по телефону

4.1. Запит, що прийнятий загальним відділом апарату районної державної адміністрації, структурним підрозділом райдержадміністрації по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється працівником на відповідному бланку Форми запиту на інформацію, передбаченої пунктом 1.5 глави 1 Порядку, з обов’язковим зазначенням способу надання відповіді запитувачу.

4.2. Працівник загального відділу апарату райдержадміністрації, структурного підрозділу райдержадміністрації, який прийняв запит, ставить свій підпис у Формі запиту на інформацію. Подальший його розгляд здійснюється відповідно до пунктів 2.4-2.6. глави 2 цього Порядку.

5. Терміни розгляду запитів на інформацію

5.1. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України ”Про доступ до публічної інформації”.

5.2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, працівники загального відділу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України ”Про доступ до публічної інформації”. У разі якщо терміновість запиту є необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

5.3. При надходженні запиту на інформацію до загального відділу апарату райдержадміністрації він опрацьовується та передається на виконання до відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації не пізніше наступного дня з дати його отримання.

5.4. Структурний підрозділ райдержадміністрації в терміни, визначені діючим законодавством, готує вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію і готує відповідь.

5.5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищують 5 робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5.6. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється у письмовій формі про продовження строку розгляду запиту на інформацію в термін, який не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.7. При надходженні до структурного підрозділу райдержадміністрації запиту на інформацію, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, що знаходяться у структурних   підрозділах   райдержадміністрації,   розгляд   такого   запиту здійснюється в два етапи.  

На   першому   етапі   структурний   підрозділ інформує запитувача про   продовження терміну розгляду запиту на інформацію.

На другому етапі структурний підрозділ готує відповідь на інформаційний запит та направляє його запитувачу з обов'язковим дотриманням термінів виконання.

6. Відмова у наданні відповіді на запит на інформацію

6.1. Розпорядник   має   право   відмовити   в   задоволенні   запиту   на інформацію у таких випадках:

 • Балаклійська районна державна адміністрація або структурні підрозділи райдержадміністрації   не   володіють   і   не   зобов’язані   відповідно   до   їх компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація,   що   запитується,   належить   до   категорії   інформації   з обмеженим доступом або входить до Переліку відомостей, що становлять службову   інформацію,   і   яким   надається   гриф   обмеження   доступу   ”Для службового користування”, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації;
 • не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”.

6.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов'язковому порядку має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.

7. Пересилання інформаційного запиту за належністю

7.1. У разі коли розпорядник не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж 5 робочих днів з дня надходження запиту.

7.2. У разі якщо запит, не містить ознак запиту на інформацію, запитувач обов’язково інформується, що його запит буде розглянуто відповідно до Закону України ”Про звернення громадян”.

8. Контроль за виконанням інформаційних запитів

8.1. Відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації за допомогою відповідних журналів реєстрації здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовкою відповідних інформацій структурними підрозділами райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю, як нагадування виконавців (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.

8.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділом райдержадміністрації інформації з питань, порушених у запиті, відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації протягом одного робочого дня готують відповідну доповідну записку та інформують керівника апарату райдержадміністрації.

9. Звітність

9.1. Структурні підрозділи районної державної адміністрації забезпечують надання спеціалісту І категорії загального відділу апарату райдержадміністрації Щербак В.О. (кабінет 49) щоп’ятниці (до 15.00) інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до відповідного структурного підрозділу, згідно з формою (додаток 1).

9.2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації (Щербак В.О.) забезпечує ведення обліку запитів на інформацію та здійснює щотижневе її оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації згідно з формою (додаток 2).

10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

10.1. Рішення, дії чи бездіяльність районної державної адміністрації, як розпорядника інформації, можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.

10.2. Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядником інформації обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                   І.М.Розумний