Керівник апарату райдержадміністрації

ChernolyasovaКерівник апарату райдержадміністрації

ЧЕРНОЛЯСОВА НІНА ВІТАЛІЇВНА

 

Число, місяць і рік народження: 11 липня 1961 року. 

 

Освіта: вища,  Харківський юридичний інститут, 1985 р. 

    Почесна грамота Харківської обласної профспілкової організації працівників держустанов України (2011 р.); Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2011 р.); Подяка Прем’єр-міністра України (2014 р.)

 

 

 

Трудову діяльність

  

з 09.1978 по 11.1979

 

технік - кресляр Балаклійського технічного бюро районного архітектора

з 11.1979 по 09.1980

 

технік Балаклійського технічного бюро районного архітектора

з 09.1980 по 07.1988

 

інспектор комісії у справах неповнолітніх виконавчого комітету Балаклійської районної ради депутатів трудящих Харківської області

з 07.1988 по 06.1992

 

юрисконсульт виконавчого комітету Балаклійської районної ради депутатів трудящих Харківської області

з 06.1992 по 09.1994

 

завідуюча юридичним відділом секретаріату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

з 09.1994 по 04.1998

 

секретар виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області

з 04.1998 по 04.2002

 

секретар Балаклійської міської ради Харківської області XXIII скликання

з 04.2002 по 04.2006

 

секретар Балаклійської міської ради Харківської області XXIV скликання

 

з 05.2006 по 09.2011

 

начальник відділу з питань внутрішньої політики апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

з 09.2011 по 02.2012

 

заступник керівника апарату районної державної адміністрації, начальник відділу організаційно - кадрової роботи Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

з 02.2012 до цього часу

 

керівник апарату Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

 

 

Положення про апарат

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

16.10.2020 № 291

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про апарат Балаклійської районної державної адміністрації

 

  1. Апарат Балаклійської районної державної адміністрації (далі - апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують здійснення районної державною адміністрацією повноважень, визначених актами законодавства.

  Апарат утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

  2. До складу апарату входять:

сектор документообігу та контролю;

сектор з питань організаційної та інформаційної діяльності;

сектор управління персоналом та захисту персональних даних;

юридичний сектор;

сектор мобілізаційної, режимно секретної роботи, запобігання та виявлення корупції;

відділ фінансово-господарськоготацифрового забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців.

  3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, цим Положенням, а також наказами керівника апарату районної державної адміністрації.

  4. Основними завданнями апарату є правове, організаційне, інформаційно- комп’ютерне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних, інших матеріалів, надання методичної, практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

  Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в організацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації ефективних форм і методів управлінської діяльності при здійсненні останніми державного управління відповідними галузями, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.

  5. Апарат районної державної адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом обласної державної адміністрації (зокрема, з питань організаційного забезпечення робочих поїздок до району голови обласної державної адміністрації, його заступників), структурними підрозділами районної державної адміністрації, структурними підрозділами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Центральною виборчою комісією, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, а також із підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

  6. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

  опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;

  забезпечує ведення діловодства як звичайного, так із грифами обмеженого доступу;

  за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації готує проекти річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;

  формує відповідно до Регламенту Балаклійської районної державної адміністрації проект плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік;

  формує план заходів, що проводяться районною державною адміністрацією протягом місяця, тижня;

  розробляє проекти Регламенту Балаклійської районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови та заступником голови районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів;

  здійснює контроль за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, доручень Керівника Офісу Президента України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;

  організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та забезпечує надання практичної допомоги в організації їх управлінської діяльності;

  за дорученням голови районної державної адміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо вдосконалення організації їх роботи, готує пропозиції з питань щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування під час спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

  здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, організовує правову роботу спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районноюдержавною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

  здійснює перевірку актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність їх чинному законодавству України;

  координує роботу щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації;

  здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при районній державній адміністрації;

  координує підготовку та здійснює організаційне забезпечення апаратних нарад та нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації;

  забезпечує діяльність першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

  організовує чергування відповідальних чергових в районній державній адміністрації у вихідні та святкові дні;

  здійснює координацію роботи щодо підготовки та проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації за участю голови районної державної адміністрації масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу району, зустрічей з депутатами різних рівнів, робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району;

  забезпечує належну роботу з розгляду звернень громадян, звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, реалізацію проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян;

  розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи та інші матеріали, що надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування;

  проводить в установленому законом порядку роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів з поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

  здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, в тому числі проектів нормативно-правових актів, рішень колегії районної державної адміністрації, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень із питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

  відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

  забезпечує ведення Державного реєстру виборців на території району в порядку встановленому Законом України "Про державний реєстр виборців" та розпорядникомРеєстру, яким є Центральна виборча комісія;

  забезпечує складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів на території району;

  збирає, систематизує та оприлюднює на офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічну інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім інформації з обмеженим доступом;

  забезпечує опрацювання матеріалівщодо відзначення державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками обласної та районної державної адміністрацій працівниківапарату і структурних підрозділів районної державних адміністрацій;

  здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату, забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації, належний протипожежний стан у приміщенні районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

  забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту Балаклійської  районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату;

  здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в районній державній адміністрації;

  здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачу в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації;

  організовує і координує розробку та уточнення мобілізаційного плану району на особливий період, річних програм мобілізаційної підготовки відповідних структур району, здійснює методичне та нормативне забезпечення цієї роботи;

  забезпечує та здійснює заходи щодо запобігання корупції (в межах повноважень);

  здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

  забезпечує взаємодію з засобами масової інформації, підтримання дієвих відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

  провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності у районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

  вживає, в межах своєї компетенції, заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

  реалізує заходи щодо вдосконалення організаційної структури районної державної адміністрації, контролює додержання вимог Закону України «Про державну службу»;

  виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученнями голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

  7. Для реалізації завдань апарат має право:

  залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  вносити на розгляд керівництву районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

  8. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

  Керівник апарату районної державної адміністрації:

  здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

  здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України;

  забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу територіальному підрозділу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

  призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій "Б" і "В" апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), звільняє з таких посад відповідно до вимог чинного законодавства України;

  присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

  укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно доЗакону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

  здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації та умов контрактів про проходження державної служби  (у разі укладення);

  розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи;

  у межах повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, забезпечує на території Балаклійського району реалізацію державної політики щодо ведення Державного реєстру виборців, запобігання та виявлення корупції (у межах компетенції);

  проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату, вивчення і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційної структури районної державної адміністрації;

  організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

  здійснює контроль за роботою з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачі в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації;

  проводить особистий прийом громадян;

  погоджує штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації в частині відповідності до затвердженої структури районної державної адміністрації;

  затверджує положення про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації;

  видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  9. На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує один із керівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

  10. Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

  11. Структура апарату районної державної адміністрації затверджується головою районної державної адміністрації.

  Штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджуються обласною державною адміністрацією.

  Апарат районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

  12. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи.

 

  Головний спеціаліст

  юридичного сектору апарату

  районної державної адміністрації                                          Ірина КРАВЦОВА

 

  Погоджено:

  Керівник апарату

  районної державної адміністрації                                       Ніна ЧЕРНОЛЯСОВА

 

 

 

 

 

Графік особистого прийому громадян

Понеділокк

 

перший понеділок

з 9.00 до 13.00

третій понеділок

з 9.00 до 13.00

Примітка: час і місце проведення виїзних прийомів визначається за окремим графіком.