line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про сектор містобудування та архітектури

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

20.07.2016 № 547

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури Балаклійської районної

державної адміністрації

 

1.Сектор містобудування та архітектури (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом і входить до складу районної державної адміністрації та в межах Балаклійського району забезпечує виконання покладених на Сектор завдань.

2.Сектор підпорядкований першому заступнику голови районної державної адміністрації. 

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4.Основними завданнями Сектору є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва на території району;

аналіз стану містобудування та будівництва на території району, організація розроблення в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, підготовлення пропозицій до проектів районного бюджету щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва;

організація роботи з реалізації державних та регіональних житлових програм будівництва доступного житла;

координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

координація діяльності суб'єктів господарювання у сфері будівництва щодо виконання будівельних робіт та введення житла в експлуатацію;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

5.Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, будівництва на території району, надає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

3)здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4)аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у відповідній галузі у межах Балаклійського району;

5)готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, у тому числі щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва, і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

6)сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

7)розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до повноважень Сектору.

8)бере участь у підготовленні звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Балаклійської районної ради;

9)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

10)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

11)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

12)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13)контролює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та надає їм методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень;

14)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

15)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16)забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17)забезпечує захист персональних даних;

18)бере участь у розробленні прогнозів розвитку району, розміщення капітального будівництва;

19)допомагає в проведенні інвестиційної політики у сфері будівництва;

20)здійснює заходи, спрямовані на реалізацію державних і регіональних житлових програм будівництва доступного житла;

21)здійснює заходи, спрямовані на реалізацію своїх повноважень у сфері будівництва, замовниками, будівельними організаціями, промисловими об'єднаннями і підприємствами будівельної індустрії, науковими і проектними організаціями, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

22)розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань щодо можливості провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

23)проводить роботу з підготовки рішень щодо планування території на регіональному рівні;

24)організовує розроблення і забезпечує подання на затвердження до районної ради містобудівних програм;

25) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

26)ураховує визначені державні інтереси під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;

27)забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

28)розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

29)здійснює попередній розгляд містобудівної документації для району та населених пунктів на території району та готує висновки щодо її затвердження;

30)надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

31)надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

32)виготовляє паспорти прив’язки тимчасових споруд;

33)організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури.

34)організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на районному рівні, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій і коригування топографо-геодезичних, картографічних та інших матеріалів, створення архіву цих матеріалів;

35)сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

36)бере участь у здійсненні контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;

37)сприяє здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

38)сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

39)проводить роботу з підготовлення пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб;

40)здійснює координаційну діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

41)співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування та проведених самочинних робіт на об'єктах культурної спадщини;

42)інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району та про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

43)погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

44)здійснює інші передбачені законом повноваження.

6.Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4)користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5)подавати до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

7.Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань га здійснення запланованих заходів.

8.Сектор очолює завідувач, який  призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, за погодженням з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації та першим заступником голови районної державної адміністрації.

9. Завідувач Сектору:

1)здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Секторі;

2)подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Сектор;

3)затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов'язки між ними;

4)планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5)вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6)звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

8)може брати участь у засіданнях виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування;

9)представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10)здійснює добір кадрів;

11)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

12)здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.На період відсутності завідувача Сектору його обов'язки виконує головний спеціаліст Сектору.

14.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15.Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача Сектору.

              

Заступник голови                                                            

районної державної адміністрації                                      В.М. Панасенко

 

Погоджено:

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                            В.О. Тищенко

 

Головний спеціаліст юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                                А.А. Половинка

 

 

 

Положення про відділ

            Затверджено

розпорядженням

першого заступника голови

районної державної адміністрації

10.01.2020  № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Балаклія

2020

1. Відділ культури, молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і входить до її складу.

 

2. Відділ є правонаступником відділу культури Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області та відділу у справах молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації за всіма правами та зобов'язаннями.

 

3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також цим Положенням. 

 

5. Основним завданням структурного підрозділу є забезпечення реалізації державної політики з питань культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей.

 

6. Відділ  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) здійснює загальне керівництво в галузях фізичної культури, спорту, молодіжної політики та забезпечує координацію оздоровлення дітей;

 

3) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України; розробляє  та  подає в установленому порядку пропозиції до проектів  програм соціально-економічного розвитку району, місцевого бюджету,  забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

 

4) розробляє та подає районній державній адміністрації пропозиції стосовно  реалізації  державної політики в сфері культури, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку культури та охорони культурної спадщини;

 

5) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

 

6) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

7) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин;

 

8) реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації;

 

9) сприяння збереженню культурної спадщини;

 

10) гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

 

11) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію прав дітей на оздоровлення і відпочинок, розвиток фізичної культури та спорту;

 

12) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;

 

13) управління діяльністю комунальних закладів, що є у безпосередньому підпорядкуванні відділу;

 

14) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

 

15) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

 

16) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

 

17) організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;

 

18) організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення творчих та інтелектуальних здібностей молоді;

 

19) організація та проведення серед широких верств населення інформаційних кампаній, спрямованих на поліпшення становища молоді;

 

20) організація дозвілля, оздоровлення і відпочинку дітей та молоді;

 

21) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

 

22) забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

 

23) забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення; розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

24) створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

 

25) сприяння формуванню репертуару клубних закладів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини, захисту прав споживачів культурного продукту, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел, соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

26) налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

 

27) проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

 

28) проведення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та фізичної культури;

 

29) подає Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, відзначення працівників установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

 

30) бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм у сфері культури, фізичної культури, молодіжної політики, охорони культурної спадщини та туризму, реалізації міжнародних, регіональних проектів у зазначених сферах, організації та проведенні виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 

31)  надає організаційно-методичну допомогу установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

32) здійснює координацію діяльності установ району у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

 

33) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури;

 

34) сприяє діяльності національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій;

 

35) здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

 

36) у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень;

 

37) вивчає та аналізує на території району тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

 

38) вивчає та аналізує на території району релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;

 

39) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя,  збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

 

40) інформує Управління культури і туризму обласної державної адміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

 

41) організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури;

 

42) подає Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації відомості про проведення гастрольних заходів;

 

43)  роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у питань культури, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей;

 

44) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої, культурної спрямованості, молодіжні, дитячі та інші організації, фізкультурно-спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань та культурно-масових заходів;

 

45) організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

 

46) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

 

47) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

 

48) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

 

49) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

 

50) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

 

51) забезпечує формування календарних планів  навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

 

52) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

 

53) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, незалежно від їх підпорядкування;

 

54) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

 

55) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

56) забезпечує захист персональних даних;

 

57) виконує інші, покладені на нього функції та завдання;

 

58) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері культури, туризму, молоді та спорту; вносити до управлінь Харківської обласної державної адміністрації: культури і туризму, молоді та спорту пропозиції з питань удосконалення законодавства у відповідній сфері;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

 

6) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

 

9. Відділ є неприбутковою організацією. Доходи відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами;

 

10. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про районний бюджет на фінансування установ і закладів, районних програм і заходів. Фінансову діяльність відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України;

 

11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними    органами    виконавчої     влади,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Під час відсутності начальника відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

 

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

 

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,  власні бланки.

 

Начальник відділу

культури, молоді та спорту

районної державної адміністрації                                              Сергій КУНДЕНКО

 

 

Погоджено

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                              Валентина ПАНАСЕНКО

 

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                               Тетяна СКИРТА

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                                18.08.2017  № 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Балаклія

2017

 

1. Відділ у справах молоді та спорту Балаклійської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і входить до її складу.

 

2. Відділ є повним правонаступником сектору у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації за всіма правами та зобов'язаннями.

 

3. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної рад, а також даним Положенням. 

 

5. Відділ є неприбутковою організацією. Доходи відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

6. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про районний бюджет на фінансування установ і закладів, районних програм і заходів. Фінансову діяльність відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

7. Основними завданнями відділу є:

1)      забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері фізичної культури, спорту, молодіжної політики та оздоровлення дітей;

2)      розроблення районних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури, молодіжної політики, оздоровлення дітей та організаційне забезпечення їх реалізації;

3)      організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом;

4)      забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів;

5)      забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

6)      здійснення разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту, реалізацію фізкультурно-спортивних програм;

7)      координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізацій державної політики стосовно дітей та молоді;

8)      сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей та молоді;

9)      сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей та молоді.

 

8. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

 

1)      здійснює загальне керівництво в галузях фізичної культури, спорту, молодіжної політики та забезпечує координацію оздоровлення дітей;

2)      готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей забезпечує їх виконання;

3)      розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту, молодіжної політики, оздоровлення дітей;

4)      готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

5)      залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші організації, фізкультурно-спортивні товариства, благодійні організації до проведення змагань;

6)      організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

7)      забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

8)      здійснює контроль за дотриманням законодавства з  питань, що належать до його компетенції;

9)      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

10)  порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

11)  комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;

12)  сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

13)  здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

14)  надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

15)  забезпечує формування календарних планів  навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

16)  координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності і зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту.

17)  забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх породжують;

18)  здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, незалежно від їх підпорядкування;

19)  координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

 

20)  здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

21)  удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх підтримці;

22)  сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

23)  забезпечує доступ до публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес в порядку та строки визначені відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”;

24)  виконує інші функції, що пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

9. Відділ має право:

1)      залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших  структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,   підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

2)      отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)      скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

           10. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

 

11. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу:

1)      здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2)      подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3)      затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)      планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

5)      вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)      звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)      може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)      вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)      може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними    органами    виконавчої     влади,  органами місцевого самоврядування,

 

 

підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Балаклійському районному управлінні юстиції;

12)   подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)   розпоряджається коштами у межах затвердженого головою місцевої держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

14)   здійснює добір кадрів;

15)   організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16)   подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

13. Під час відсутності начальника відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

 

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або керівником відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу;

 

17. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

18. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюються на підставі розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                   Н.В. Чернолясова

 

 

Погоджено

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                                       В.М. Панасенко

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                                                      Т.М. Скирта

 

 

Положення про відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ І ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1.  Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Балаклійської районної державної адміністрації (далі – відділ з питань державної реєстрації) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Відділ з питань державної реєстрації підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації.

 

3. Відділ з питань державної реєстрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Основним завданням відділу з питань державної реєстрації є забезпечення:

1) проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

4) формування та ведення реєстраційних справ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5) прийому документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення реєстраційних дій відповідно до закону;

6) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;

7) ведення реєстраційних справ відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

8) здійснення інших повноважень, передбачених законами України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

 

5. Відділ з питань державної реєстрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює у межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює відповідно до закону повноваження з державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Відділ з питань державної реєстрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відділ з питань державної реєстрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ з питань державної реєстрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно  із законодавством про державну службу.

 

9. Начальник відділу з питань державної реєстрації:

1) здійснює керівництво відділом з питань державної реєстрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі ;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ з питань державної реєстрації;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу з питань державної реєстрації    та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу з питань державної реєстрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу з питань державної реєстрації;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ з питань державної реєстрації завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу з питань державної реєстрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу з питань державної реєстрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу з питань державної реєстрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу з питань державної реєстрації, має право розпорядження та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу з питань державної реєстрації;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, працівників відділу з питань державної реєстрації, крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова районної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу з питань державної реєстрації, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу з питань державної реєстрації;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу з питань державної реєстрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Начальник відділу з питань державної реєстрації одночасно є державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

11. Накази начальника відділу з питань державної реєстрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, в судовому порядку та в інших випадках, визначених законом.

 

12. Державні реєстратори відділу з питань державної реєстрації повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора та користуються печатками, за зразком та описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, повʼязаних зі статусом державного реєстратора».

 

13.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу з питань державної реєстрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис відділу з питань державної реєстрації затверджує голова районної державної адміністрації у встановленому порядку за пропозиціями начальника відділу з питань державної реєстрації.

 

15. Відділ з питань державної реєстрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні штампи та бланки.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 Н.В. Чернолясова

 

Погоджено:

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                            В.М. Панасенко

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації                                                                       Т.М. Скирта

 

 

Положення про постійну комісію із звернень громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

26.03.2015 № 194


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

при Балаклійській районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Постійно    діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при Балаклійській районній державній адміністрації (далі - Комісія) створена розпорядженням голови районної державної адміністрації з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Комісії

1. Координація дій органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій щодо сприяння громадянам у вирішенні за місцем проживання питань, порушених у зверненнях.

2. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

3 .Запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян.

4. З'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

5. Вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян, внесення пропозицій щодо притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

6. Вивчення   проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів державної влади вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, сприяння щодо їх вирішення.

7. Висвітлення через-офіційний веб-сайт районної державної адміністрації матеріалів щодо роботи Комісії.

ІІІ. Основні функції та повноваження Комісії

Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.Надавати доручення заступникам голови районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та залучати спеціалістів контролюючих і правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками) до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян.

З. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Комісії.

4. У разі необхідності проводити виїзні засідання Комісії.

5. Проводитироз'яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, надавати правову допомогу населенню з питань роботи із зверненнями громадян.

6. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

7. 3дійснювати моніторинг додержання законодавства з питань звернень в районній державній адміністрації.

8. Вносити     пропозиції щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

9. Брати участь у вирішенні звернень, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

IV. Організація та порядок роботи Комісії

1. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3. Основною формою роботи Комісії є її засідання, що проводяться щомісяця. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Комісії визначаються її головою.

4. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності або за його дорученням - заступник голови.

5. Члени Комісії беруть участь у її роботі особисто на громадських засадах.

6. Рішення      Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

7. Рішення      Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. Рішення      Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем Комісії.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії.

10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                          Н.В. Чернолясова

 

Положення про колегію райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

16.02.2012 № 104


ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державні адміністрації.
2. Колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням.
4. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою районної державної адміністрації.
5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6. Колегія районної державної адміністрації:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:

-удосконалення законодавства;
-забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними    органами,    облдержадміністрацією та органами місцевого
самоврядування;
-формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, районні програми, визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного та комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
6) аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;
7) аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
8) розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства), а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;
9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
10) розглядає питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень;
11) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7. До складу колегії районної державної адміністрації входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії),

перший заступник голови,

заступники голови,

керівник апарату,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою)

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

8.Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.
Члени колегії районної державної адміністрації затверджуються та звільняються від обов'язків головою районної державної адміністрації.

ІУ. Організація роботи колегії

9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням.
Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць в третій вівторок місяця, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
10. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації не пізніше ніж за 30 днів до початку року подають відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації погоджені з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації пропозиції до плану засідань на рік.
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації та не пізніше ніж за 10 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
Затверджений план засідань колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які готують відповідні питання на засідання колегії, а також в разі необхідності, керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, не пізніше ніж за п’ять днів до початку року.
План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації ”.
11. Додаткові питання для розгляду на засіданнях колегій можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою райдержадміністрації.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою, з урахуванням алгоритму роботи райдержадміністрації.
13. Для підготовки матеріалів з окремих питань, які внесені до порядку денного засідання колегії, відділ організаційно-кадрової робота апарату райдержадміністрації розробляє план підготовки засідання колегії (не пізніше ніж за два тижні до засідання).
План підготовки засідання колегії погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації, після чого затверджується головою районної державної адміністрації. Затверджений план підготовки засідання колегії відділом організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації в стислі терміни доводиться до першого заступника голови, заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації
14. Підготовка порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації, який погоджує порядок денний засідання колегії з головою райдержадміністрації - головою колегії.
Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.
Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України ”Про доступ до публічної інформації”.
15. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують матеріали із першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації і координують роботу інших структурних підрозділів райдержадміністрації, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
16. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів міністерств і відомств, керівники підприємств, організацій та установ, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.
Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії готують пропозиції щодо списку запрошених та тих, що виступають, погоджують з першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подають на затвердження голові райдержадміністрації.
Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів, які готують питання.
17. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови райдержадміністрації, крім рішень колегії з організаційних, процедурних, контрольних і питань нагород, які вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження.
18. На розгляд колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
3) проект рішення колегії (візується виконавцем, начальниками чи працівниками відділів апарату райдержадміністрації: юридичного, загального, сектору контролю та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
4) список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного (візуються виконавцем та першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації;
6) список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.
7) проект розпорядження голови районної державної адміністрації з питань, які розглянуті на засіданні колегії (візується виконавцем, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальниками, а в разі відсутності - спеціалістами загального відділу, сектору контролю, юридичного відділу, керівником апарату райдержадміністрації).

19. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.
20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за п'ять днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату райдержадміністрації, відповідно доп.18 цього Положення.
Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
Не пізніш як за два дні всі документи подаються голові райдержадміністрації.
21. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за один день до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.
22. Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації та відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, інших учасників засідання - структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку питань порядку денного.

У. Порядок проведення засідання колегії

23. 3асідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, яка згідно з чинним законодавством виконує обов'язки голови райдержадміністрації.
24. Засідання колегії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.
25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату райдержадміністрації.
26. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, обов'язково реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
28. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
29. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
30. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
31. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
32. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
33. Після засідання колегії структурний підрозділ райдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, проект розпорядження голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), із загальним відділом, сектором контролю, юридичним відділом, керівником апарату райдержадміністрації і через загальний відділ апарату райдержадміністрації подає на розгляд голові райдержадміністрації, голові колегії.
34. Засідання колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату райдержадміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візується керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.
У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, короткий зміст виступів, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Спільні засідання колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.
35. Рішення колегії, розпорядження голови райдержадміністрації, видані за підсумками їх засідань, доводяться загальним відділом апарату райдержадміністрації до членів колегії, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, у частині, що їх стосується.
36. Технічний запис засідань колегії райдержадміністрації забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації. Протокол засідання колегії оформляється загальним відділом апарату райдержадміністрації протягом чотирьох днів.
37. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
38. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та загальний відділ апарату райдержадміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.
Перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату райдержадміністрації.
39. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

УІ. Контроль за виконанням рішень колегії

40. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший заступник голови, заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату та сектор контролю апарату райдержадміністрації.
41. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                       Н.В. Чернолясова

Положення про сектор інформаційно-комп'ютерного забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

18.10.2016 № 724

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення
апарату Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Балаклійської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації з метою розвитку інформаційних технологій та забезпечення сталої роботи інформаційно-телекомунікаційної системи в апараті районної державної адміністрації, вивчення стану інформаційно-комп’ютерного забезпечення структурних підрозділів районної державної адміністрації, надання методичної допомоги з цих питань.

Сектор підпорядковується безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

1.3. Діяльність сектору здійснюється на основі поточних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

1.4. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

2. Основні функції та завдання сектору

Основними завданнями сектору є:

безпосередня участь у реалізації єдиної державної політики в сфері інформатизації, сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій та електронного урядування;

моніторинг виконання в районній державній адміністрації завдань Національної, регіональної та районної програм інформатизації, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з напряму інформатизації;

участь у розробленні та організація виконання завдань районної Програми інформатизації;

організація та проведення робіт із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах апарату районної державної адміністрації;

забезпечення сталого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу, систем ІР-телефонії та відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації районної державної адміністрації, координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату з питань інформатизації;

2) контролює стан виконання в районній державній адміністрації завдань Національної, регіональної та районної програм інформатизації, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції сектору, вносить пропозиції щодо забезпечення їх виконання;

3) спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації у співпраці з науковими та технічними установами розробляє завдання районної Програми інформатизації, технічні завдання для реалізації районних проектів інформатизації, надає пропозиції щодо обсягів їх фінансування;

4) забезпечує безперебійну роботу комунікаційного вузла зв’язку районної державної адміністрації, який здійснює функціонування локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації;

5) організовує та проводить роботи із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах апарату районної державної адміністрації;

6) забезпечує адміністрування доступу працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

7) здійснює супроводження роботи обладнання відеоконференцзв’язку LifeSize та ІР-телефонії Avaya IP Office;

8) забезпечує технічне обслуговування та супровід комп’ютерної техніки в апараті районної державної адміністрації;

9) здійснює мультимедійне забезпечення заходів, що проводяться в апараті районної державної адміністрації;

10) спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації веде облік і щороку проводить інвентаризацію наявних програмно-технічних засобів, готує проекти договорів на їх закупівлю, технічне обслуговування та ремонт у разі потреби;

11) забезпечує технічну готовність електронного зв’язку, необхідного для забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

12) підтримує в актуальному стані бази даних інформаційно-пошукової системи та антивірусних програм, що використовуються в апараті районної державної адміністрації, та створює умови для використання її структурними підрозділами районної державної адміністрації;

13) готує проекти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

14) надає методичну допомогу шляхом проведення консультацій для працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату з питань інформатизації та інформаційно-комп’ютерного забезпечення;

15) забезпечує впровадження в апараті районної державної адміністрації новітніх інформаційних технологій;

16) здійснює розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян з питань, що належать до компетенції сектору;

17) готує матеріали для проведення публічних закупівель з питань інформатизації;

18) виконує інші доручення голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

3. Права сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) контролювати роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату з питань виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань інформатизації;

2) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в районній державній адміністрації, скликати за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації наради з питань, що належать до компетенції сектору;

3) вносити на розгляд керівника апарату районної державної адміністрації проекти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції сектору;

4) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

5) залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції сектору.

4. Структура сектору

4.1. Структура сектору, чисельність його працівників та Положення про сектор затверджуються в установленому порядку розпорядженням голови районної державної адміністрації.

4.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

4.3. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору, погодженим керівником апарату.

5. Завідувач сектору

1) здійснює керівництво діяльністю сектору та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2) розподіляє обов’язки між працівниками сектору та контролює їх роботу, керує роботою з розроблення поточних планів роботи сектору;

3) забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації;

4) забезпечує виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, поточних планів роботи сектору;

5) координує роботу з розроблення проектів і завдань Програми інформатизації Балаклійського району;

6) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору, контролює їх виконання;

7) аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників сектору;

8) контролює стан трудової та виконавської дисципліни у секторі;

9) забезпечує взаємодію сектору з відповідними службами Харківської обласної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору;

10) виконує також інші обов’язки з питань діяльності сектору згідно з чинним законодавством України.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 Н.В.Чернолясова

 

Положення про організаційний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

24 грудня 2012 року №734

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ

апарату районної державної адміністрації

 

1. Загальні засади

1.1. Організаційний відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання            та протидії корупції”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 січня 2012 року № 50 (зі змінами), Положенням про апарат районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 березня 2012 року № 203 і цим Положенням.

1.4. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчим апаратом районної ради, виконавчими органами міської, селищних і сільських рад району, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

1.5. Відділ підзвітний та підконтрольний керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.6. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних і поточних планів роботи, погоджених із керівником апарату районної державної адміністрації, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених заступником керівника апарату районної державної адміністрації, начальником організаційного відділу.

1.7. Положення про організаційний відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Основні функції та завдання відділу

2.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки та оприлюднює їх у порядку передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2.3. Координує роботу щодо підготовки та проведення структурними підрозділами райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу району, робочих поїздок до населених пунктів району.

2.4. Здійснює організаційне та матеріально – технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок в трудові колективи району.

2.5. Формує відповідно до Регламенту районної державної адміністрації проект плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, який подає на затвердження голові районної державної адміністрації.

2.6. Здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при райдержадміністрації.

Надає, у разі необхідності, методичну та організаційну допомогу створеним головою районної державної адміністрації дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

2.7. Розробляє проект Регламенту районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів.

2.8. Готує разом з іншими підрозділами райдержадміністрації інформаційні, аналітичні та інші матеріали, огляди, виступи, доповіді, проекти розпорядчих документів і доручень, матеріали для прес-конференцій, зустрічей голови райдержадміністрації з представниками засобів масової інформації, тощо.

2.9. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов’язаних з участю голови райдержадміністрації, в заходах, що проводяться спільно з обласною державною адміністрацією.

2.10. За пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) готує проекти річного та квартальних планів районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання.

Формує плани заходів, що проводяться райдержадміністрацією протягом місяця, тижня.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2.11. Забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення, в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.

2.12. Здійснює організаційне забезпечення проведення структурними підрозділами райдержадміністрації перевірок щодо здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.13. Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Надає методичну та практичну допомогу виконкомам місцевих рад в організаційно - масовій роботі.

2.14. За дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату, спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, організовує підготовку проектів рішень сесії районної ради, що віднесені до компетенції відділу і які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації.

2.15. Оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання і готує для доповіді голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації проекти відповідних документів або пропозиції про порядок подальшого розгляду і вирішення поставлених питань.

2.16. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації, заяви, скарги, інші звернення громадян, що відносяться до компетенції відділу.

2.17. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

2.18. Опрацьовує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій.

2.19. Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи і матеріали.

2.20. Працівники відділу, у разі необхідності, беруть участь у роботі дорадчих та консультативних органах створених при районній державній адміністрації, а також засіданнях сесій, виконавчих комітетів міської, селищних і сільських рад.

2.21. Передає у встановленому порядку та визначені строки до відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.22. Виконує також інші завдання, покладені на нього головою районною державною адміністрацією, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.

3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення та розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до його компетенції.

3.5. За дорученням керівництва райдержадміністрації брати участь у нарадах, засіданнях колегії районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад, сесій місцевих рад.

Покладення на організаційний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються організаційних питань, не допускається.

4. Структура відділу

4.1. Відділ очолює заступник керівника апарату районної державної адміністрації, начальник організаційного відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

4.2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується головою районної державної адміністрації.

4.3. Спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням керівника апарату районної державної адміністрації, заступника керівника апарату районної державної адміністрації, начальника організаційного відділу.

5. Заступник керівника апарату районної державної адміністрації, начальник організаційного відділу

5.1. Начальник відділу є заступником керівника апарату районної державної адміністрації, здійснює безпосереднє керівництво відділом, у разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

5.2. Приймає участь в апаратних нарадах голови районної державної адміністрації.

5.3. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

5.4. Планує роботу відділу і забезпечує виконання його перспективних і поточних планів роботи відділу. Приймає участь у плануванні роботи районної державної адміністрації.

5.5. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу.

5.6. Затверджує, за погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації посадові інструкції спеціалістів відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, виконання інших службових документів, віднесених до компетенції відділу.

5.8. Виконує за дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації інші обов’язки і повноваження.

5.9. В разі відсутності начальника відділу, заміщує та виконує його функції головний спеціаліст відділу апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    Н.В. Чернолясова

 

Положення про сектор цивільного захисту

Затверджено

розпорядження

першого заступника голови

районної державної адміністрації

10.01.2020 року № 14

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту,

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Балаклійської районної державної адміністрації

 


   1. Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, є самостійним структурним підрозділом і входить до складу районної державної адміністрації. Сектор є органом управління ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійського району Харківської області (далі – районна ланка цивільного захисту). Сектор не є юридичною особою.

   2. Сектор є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

   3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директорів Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

   4. Сектор виконує такі основні завдання:

   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

   2) бере участь у підготовці пропозицій до проектів районних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

   3) бере участь у підготовці пропозицій щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

   4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

   5) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

   6) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

  7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

   8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

   9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та місцевих рад;

  10) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

  11) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері цивільного захисту та надає методичну допомогу з цих питань;

  12) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  13) розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

  14) здійснює разом з іншими органами управління районної ланки цивільного захисту інформаційне забезпечення та впровадження сучасних інформаційних технологій;

  15) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

  16) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенно-екологічної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної державної адміністрації, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації;

  17) координує діяльність сил районної ланки цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  18) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

  19) приймає участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

  20) приймає участь у організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

  21) приймає участь у організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

  22) приймає участь у здійсненні планування, організації та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи районної комісії з питань евакуації;

  23) приймає участь у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  24) впроваджує в практику досягнення науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації; організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

  25) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

  26) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки цивільного захисту в територіальній обороні та з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

  27) готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  28) здійснює координацію діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

  29) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

  30) організовує та забезпечує в межах своїх повноважень роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

  31) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  32) разом з Балаклійським районним відділом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

  33) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

  34) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

  35) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

  36) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки цивільного захисту у вищі ступені готовності;

  37) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту;

  38) забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

  39) забезпечує аналітичне, консультативне, інформаційне забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України “Про місцеві державні адміністрації” в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

  40) взаємодіє з правоохоронними органами району, районним військовим комісаріатом, військовими формуваннями, розташованими на території району;

  41) вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами заходів щодо реалізації державних, обласних та районних програм профілактики і боротьби зі злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, а також виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації законодавчих актів, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи;

  42) підтримує постійні зв’язки з правоохоронними органами та військовими формуваннями;

  43) інформує голову районної державної адміністрації про заходи, що здійснюють правоохоронні органи по забезпеченню правопорядку в районі;

  44) контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період;

  45) бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнний час;

  46) бере участь у розробці концепції заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району та використання людських, матеріальних, природних, фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період;

  47) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

  48) проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності підприємств, установ і організацій району в межах та порядку, встановлених законодавством, з питань оборонної роботи;

  49) сприяє реалізації права на соціальний та правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів їх сімей, військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби або потрапили у полон в ході дій (війни) чи під час участі у миротворчих операціях;

  50) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи;

  51) готує матеріали до виступів і доповідей голови районної державної адміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи на нарадах, колегіях, зустрічах тощо;

  52) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, віднесених до їх компетенції;

  53) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, а також участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, сили районної ланки цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань цивільного захисту;

  6) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

  7) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

  8) брати участь у засіданнях колегій, нарадах та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами, військовими формуваннями;

  9) отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, від місцевого органу статистики, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а від прокуратури – інформацію про стан законності та заходи щодо її зміцнення;

  10) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, за погодженням з їх керівниками, для вивчення та опрацювання питань оборонної роботи і правоохоронної діяльності;

  11) виходити з пропозиціями до заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації про скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції;

  12) надавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо оборонної роботи, а також про накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи;

  13) отримувати від працівників районної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

  6. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  7. Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території районної державної адміністрації, документів і матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

  8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому порядку. Спеціаліст сектору призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

  9. Завідувач сектору:

  1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;

  2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

  3) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

  5) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  6) організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

  7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

  10) може брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

  11) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

  12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

  14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

  удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

  включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

  утворення та складу відповідних (спеціальних) комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

  розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

  віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

  оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

  прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

  15) проводить особистий прийом громадян з питань цивільного захисту, оборонної та правоохоронної роботи;

  16) інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних. ситуацій;

  17) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  18) забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

  19) готує запити щодо отримання від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідних матеріалів і звітів про виконання рішень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та правоохоронної роботи;

  20) забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування;

  21) бере участь в організації доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та правоохоронної роботи до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності у секторі;

  22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис, штатний розпис сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  11. Матеріально-технічне забезпечення сектору (службовими і складськими приміщеннями, службовим транспортом, засобами зв’язку, комп’ютерною, оргтехнікою та інше) здійснює районна державна адміністрація.

 

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними

органами районної державної адміністрації       Євгеній ШПАК

 

Погоджено:

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                      Вячеслав ТИЩЕНКО

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                      Ніна ЧЕРНОЛЯСОВА

 

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації                       Тетяна СКИРТА