line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Положення про постійну комісію із звернень громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

26.03.2015 № 194


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

при Балаклійській районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Постійно    діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при Балаклійській районній державній адміністрації (далі - Комісія) створена розпорядженням голови районної державної адміністрації з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Комісії

1. Координація дій органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій щодо сприяння громадянам у вирішенні за місцем проживання питань, порушених у зверненнях.

2. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

3 .Запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян.

4. З'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

5. Вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян, внесення пропозицій щодо притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

6. Вивчення   проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів державної влади вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, сприяння щодо їх вирішення.

7. Висвітлення через-офіційний веб-сайт районної державної адміністрації матеріалів щодо роботи Комісії.

ІІІ. Основні функції та повноваження Комісії

Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.Надавати доручення заступникам голови районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та залучати спеціалістів контролюючих і правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками) до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян.

З. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Комісії.

4. У разі необхідності проводити виїзні засідання Комісії.

5. Проводитироз'яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, надавати правову допомогу населенню з питань роботи із зверненнями громадян.

6. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

7. 3дійснювати моніторинг додержання законодавства з питань звернень в районній державній адміністрації.

8. Вносити     пропозиції щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

9. Брати участь у вирішенні звернень, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.

IV. Організація та порядок роботи Комісії

1. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3. Основною формою роботи Комісії є її засідання, що проводяться щомісяця. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Комісії визначаються її головою.

4. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності або за його дорученням - заступник голови.

5. Члени Комісії беруть участь у її роботі особисто на громадських засадах.

6. Рішення      Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

7. Рішення      Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. Рішення      Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем Комісії.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії.

10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                          Н.В. Чернолясова