АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації « Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації

« Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

Проект розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації « Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації» розроблено сектором надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністраціїз дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації (далі-Перелік). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» проектом розпорядження затверджується перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації. Відсутність затвердженого Переліку негативно впливає на діяльність Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (далі-Центр), перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг суб’єктам звернення, які виявили бажання отримати адміністративну послугу через Центр.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є затвердження Переліку з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

Одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації», яким затверджується Перелік. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Альтернативних способів досягнення встановленої мети немає.

4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Проектом цього регуляторного акта затверджується Перелік, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністратора з суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде затверджено Перелік, що забезпечить ефективне функціонування Центру та спростить процедуру надання адміністративних послуг.

Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових витрат часу та коштів суб’єктів звернення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг.

Державний нагляд та контроль здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших чинних нормативно-правових актів шляхом проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи будуть ознайомлені з ним та матимуть можливість впровадження та виконання його вимог.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Таблиця «Аналіз вигод та витрат»

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Органи влади

На утримання Центру надання

адміністратив-них послуг при Балаклійській районній державній адміністрації.

 • надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги»;

 • зниження рівня корупційних ризиків;

 • покращення умов надання адміністративних послуг суб’єктам звернення;

 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Суб’єкти господарювання

Фізичні особи

Немає

 • створення зручних та доступних умов

 • для отримання адміністративних послуг;

 • забезпечення потреби суб’єктів звернення

 • в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

 • захист прав та інтересів суб’єктів звернення,;

 • спрощення та оперативність процедури отримання адміністративних послуг.

Суб’єкти надання адміністратив-них послуг

Немає

 • зменшення обсягу звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг;

 • зменшення витрат часу на консультування заявників;

 • збільшення часу на підготовку результатів надання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування строку дії акта.

Постійно з дня офіційного опублікування, що дозволить забезпечити ефективне функціонування Центру та спростити процедуру надання адміністративних послуг, зазначених в Переліку.

8. Визначення показників результативності акта.

Показниками результативності акта є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного центру);

- кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

- середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

- кількість скарг на роботу Центру.

Забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної інформації суб’єктам господарювання та фізичним особам Центр буде шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської райдержадміністрації.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних можливо буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися керівником центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації. Відстеження результативності акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                         В.О. Тищенко

Саніна, 5 41 53