line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА Проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації»

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Проекту розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послугпри Балаклійській районній державній адміністрації». Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Частиною 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачена необхідність затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – Регламент). У зв’язку з цим виникає проблема відсутності затвердженого Регламенту, яку неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. На теперішній час відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему. Відсутність затвердженого Регламенту негативно впливає на Центр надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації (далі – Центр), перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг, Балаклійську районну державну адміністрацію як орган, що утворив Центр, суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення, які виявили бажання отримати адміністративну послугу через Центр.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Балаклійському районі шляхом створення                       та функціонування Центру. Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

Одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації», яким затверджується Регламент. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Альтернативним є збереження існуючого стану справ. У такому випадку Центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення. Ця альтернатива не відповідає вимогам Закону України «Про адміністративні послуги».

Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання першого способу досягнення визначених цілей державного регулювання.

4. Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Регламенту, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщенні адміністратора та державного адміністратора при організації надання адміністративних послуг шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде затверджено Регламент, що забезпечить ефективне функціонування Центру та спростить процедуру надання адміністративних послуг.

Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових витрат часу та коштів суб’єктів звернення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг.

Державний нагляд та контроль здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших чинних нормативно – правових актів шляхом проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного закон6одавства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи будуть ознайомлені з ним та матимуть можливість впровадження та виконання його вимог.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Таблиця «Аналіз вигод та витрат»

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Органи влади

На утримання центру надання

адміністративних послуг.

-    відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-    дотримання принципу організаційної єдності;

-    раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-    мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-    вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-    мінімізація корупційної складової;

-    оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-    налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

   

-    формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Суб’єкти господарювання

Фізичні особи

Немає

-    доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

-    належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-    чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-    мінімізація часу на очікування в черзі;

-    мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-    можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-    отримання у приміщенні ЦНАП консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-    вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-    визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-    наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-    доступ суб'єктів звернень до інформації   про стан, хід та результати розгляду їх звернень;

-    отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності.

Суб’єкти надання адміністративних послуг

Немає

Зменшення обсягу звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, зменшення витрат часу на консультування заявників, збільшення часу на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування строку дії акта.

Постійно з дня офіційного опублікування, що дозволить забезпечити ефективне функціонування Центру та спростити процедуру надання адміністративних послуг.

8. Визначення показників результативності акта.

Показниками результативності акта є:

       розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

       кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

       розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

       рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

       кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру (в тому числі до дозвільного центру);

       кількість наданих адміністративних послуг, виданих документів дозвільного характеру, наданих консультацій;

       середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру для отримання адміністративної послуги;

       кількість скарг на роботу Центру.

Забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної інформації, суб’єктам господарювання та фізичних осіб, Центр буде шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської райдержадміністрації.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих,              у подальшому даних, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися керівником Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації. Відстеження результативності акта буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

       виконання заходів з відстеження результативності;

       підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

       базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

       повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

       періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки                  з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

Перший заступник голови Балаклійської

районної державної адміністрації                                                В.О. Тищенко

 

Саніна, 5-41-53