Апарат районної державної адміністрації - основна інформація

Положення про апарат районної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

16.10.2020 № 291

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про апарат Балаклійської районної державної адміністрації

 

  1. Апарат Балаклійської районної державної адміністрації (далі - апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують здійснення районної державною адміністрацією повноважень, визначених актами законодавства.

  Апарат утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

  2. До складу апарату входять:

сектор документообігу та контролю;

сектор з питань організаційної та інформаційної діяльності;

сектор управління персоналом та захисту персональних даних;

юридичний сектор;

сектор мобілізаційної, режимно секретної роботи, запобігання та виявлення корупції;

відділ фінансово-господарськоготацифрового забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців.

  3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Балаклійської районної державної адміністрації, цим Положенням, а також наказами керівника апарату районної державної адміністрації.

  4. Основними завданнями апарату є правове, організаційне, інформаційно- комп’ютерне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних, інших матеріалів, надання методичної, практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування.

  Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в організацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації ефективних форм і методів управлінської діяльності при здійсненні останніми державного управління відповідними галузями, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.

  5. Апарат районної державної адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом обласної державної адміністрації (зокрема, з питань організаційного забезпечення робочих поїздок до району голови обласної державної адміністрації, його заступників), структурними підрозділами районної державної адміністрації, структурними підрозділами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Центральною виборчою комісією, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, а також із підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

  6. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

  опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;

  забезпечує ведення діловодства як звичайного, так із грифами обмеженого доступу;

  за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації готує проекти річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;

  формує відповідно до Регламенту Балаклійської районної державної адміністрації проект плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік;

  формує план заходів, що проводяться районною державною адміністрацією протягом місяця, тижня;

  розробляє проекти Регламенту Балаклійської районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови та заступником голови районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів;

  здійснює контроль за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, доручень Керівника Офісу Президента України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;

  організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та забезпечує надання практичної допомоги в організації їх управлінської діяльності;

  за дорученням голови районної державної адміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо вдосконалення організації їх роботи, готує пропозиції з питань щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування під час спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

  здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, організовує правову роботу спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районноюдержавною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

  здійснює перевірку актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність їх чинному законодавству України;

  координує роботу щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації;

  здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при районній державній адміністрації;

  координує підготовку та здійснює організаційне забезпечення апаратних нарад та нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації;

  забезпечує діяльність першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації;

  організовує чергування відповідальних чергових в районній державній адміністрації у вихідні та святкові дні;

  здійснює координацію роботи щодо підготовки та проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації за участю голови районної державної адміністрації масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу району, зустрічей з депутатами різних рівнів, робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району;

  забезпечує належну роботу з розгляду звернень громадян, звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, реалізацію проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян;

  розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи та інші матеріали, що надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування;

  проводить в установленому законом порядку роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів з поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

  здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, в тому числі проектів нормативно-правових актів, рішень колегії районної державної адміністрації, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень із питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

  відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

  забезпечує ведення Державного реєстру виборців на території району в порядку встановленому Законом України "Про державний реєстр виборців" та розпорядникомРеєстру, яким є Центральна виборча комісія;

  забезпечує складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів на території району;

  збирає, систематизує та оприлюднює на офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічну інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім інформації з обмеженим доступом;

  забезпечує опрацювання матеріалівщодо відзначення державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками обласної та районної державної адміністрацій працівниківапарату і структурних підрозділів районної державних адміністрацій;

  здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату, забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації, належний протипожежний стан у приміщенні районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

  забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження та контроль за функціонуванням комунікаційного вузла, локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту Балаклійської  районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату;

  здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в районній державній адміністрації;

  здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачу в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації;

  організовує і координує розробку та уточнення мобілізаційного плану району на особливий період, річних програм мобілізаційної підготовки відповідних структур району, здійснює методичне та нормативне забезпечення цієї роботи;

  забезпечує та здійснює заходи щодо запобігання корупції (в межах повноважень);

  здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

  забезпечує взаємодію з засобами масової інформації, підтримання дієвих відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

  провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності у районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

  вживає, в межах своєї компетенції, заходи для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

  реалізує заходи щодо вдосконалення організаційної структури районної державної адміністрації, контролює додержання вимог Закону України «Про державну службу»;

  виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученнями голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

  7. Для реалізації завдань апарат має право:

  залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  вносити на розгляд керівництву районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату.

  8. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

  Керівник апарату районної державної адміністрації:

  здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

  здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України;

  забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу територіальному підрозділу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

  призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій "Б" і "В" апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), звільняє з таких посад відповідно до вимог чинного законодавства України;

  присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

  укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно доЗакону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

  здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації та умов контрактів про проходження державної служби  (у разі укладення);

  розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

  очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи;

  у межах повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, забезпечує на території Балаклійського району реалізацію державної політики щодо ведення Державного реєстру виборців, запобігання та виявлення корупції (у межах компетенції);

  проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату, вивчення і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційної структури районної державної адміністрації;

  організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

  здійснює контроль за роботою з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачі в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації;

  проводить особистий прийом громадян;

  погоджує штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації в частині відповідності до затвердженої структури районної державної адміністрації;

  затверджує положення про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації;

  видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  9. На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує один із керівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

  10. Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

  11. Структура апарату районної державної адміністрації затверджується головою районної державної адміністрації.

  Штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджуються обласною державною адміністрацією.

  Апарат районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

  12. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи.

 

  Головний спеціаліст

  юридичного сектору апарату

  районної державної адміністрації                                          Ірина КРАВЦОВА

 

  Погоджено:

  Керівник апарату

  районної державної адміністрації                                       Ніна ЧЕРНОЛЯСОВА

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Погоджено                                                                                         Затверджено

 

Голова Балаклійської районної державної                             Загальними зборами працівників       

адміністрації                                                                                     апарату Балаклійської районної

___________________С.І. Масельський                                 державної адміністрації

                                                                                                              Протокол № 1

”03” січня 2017 року                                                                        ”04” січня 2017 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку працівників апарату

Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Балаклійської районної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування державних службовців та обслуговуючого персоналу в районній державній адміністрації (далі – працівники апарату районної державної адміністрації) та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в апараті Балаклійській районній державній адміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в апараті Балаклійській районній державній адміністрації затверджуються загальними зборами (конференцією) працівників районної державної адміністрації за поданням голови районної державної адміністрації.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації доводяться до відома всіх працівників апарату районної державної адміністрації, під підпис.

II. Загальні правила етичної поведінки

в районній державній адміністрації

1. Працівники апарату районної державної адміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники апарату районної державної адміністрації у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники апарату районної державної адміністрації повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники апарату районної державної адміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку

працівників районної державної адміністрації

1. Тривалість робочого часу працівників апарату районної державної адміністрації становить 40 годин на тиждень.

2. Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 6 годин 45 хвилин; вихідні дні - субота і неділя.

Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку встановлюються такими:

-початок роботи о 09.00 годині;-закінчення роботи о 18.00 годині (в п’ятницю - о 16.45);

-тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин (з 13.00 до 13.45).

Перерва не включається в робочий час, і працівники районної державної адміністрації можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

Режим роботи районної державної адміністрації встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у районі.

3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4. Забороняється відволікати працівників районної державної адміністрації від виконання своїх посадових обов’язків.5. Облік робочого часу в районній державній адміністрації здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу.

6. Вихід працівників районної державної адміністрації за межі адміністративної будівлі районної державної адміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

IV. Порядок повідомлення працівником

районної державної адміністрації про свою відсутність

1. Працівник апарату районної державної адміністрації повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником апарату районної державної адміністрації вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником апарату районної державної адміністрації доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови районної державної адміністрації щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування працівників в районній державній адміністрації

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник апарату районної державної адміністрації може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови районної державної адміністрації, про яке повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника апарату районної державної адміністрації не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і120 годин на рік.

2. Голова районної державної адміністрації за потреби може залучати працівників апарату районної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників апарату районної державної адміністрації після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації і затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату районної державної адміністрації, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника районної державної адміністрації до роботи понад установлену тривалість робочого дня у районній державній адміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам районної державної адміністрації надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників районної державної адміністрації.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VI. Порядок доведення до відома працівників районної

державної адміністрації нормативно-правових актів, наказів,

доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників районної державної адміністрації шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника районної державної адміністрації (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників районної державної адміністрації шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

протипожежної безпеки

1. Голова районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою районної державної адміністрації покладені відповідні функції в районній державній адміністрації.

2. Працівники районної державної адміністрації повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками районної державної адміністрації, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в районній державній адміністрації відповідає голова районної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

працівниками районної державної адміністрації

1. Працівники районної державної адміністрації зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у районній державній адміністрації особі.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою районної державної адміністрації, завідувачем сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику районної державної адміністрації, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

IX. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівників районної державної адміністрації до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку вирішуються головою районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

 

 

Фінансові ресурси

2020

Кошторис апарату Балаклійської районної державної адміністрації на 2021 рік

Узагальнений аналіз ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2021

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Узагальнений аналіз ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Кошторис апарату Балаклійської районної державної адміністрації на 2020 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 
2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік

Кошторис апарату Балаклійської районної державної адміністрації на 2019 рік

Кошторис апарату Балаклійської районної державної адміністрації

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 
2018

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2018 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2018 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2018 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2018 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2018 року

 
2017

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2017 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2017 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31 грудня 2017 року

 
 

 

 

Номенклатура справ апарату районної державної адміністрації

Пріоритети

Сектор з питань організаційної та інформаційної діяльності

Сектор документообігу та контролю

Юридичний сектор

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Сектор мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції

Відділ фінансово-господарського та цифрового забезпечення

Сектор управління персоналом та захисту персональних даних

 

 

Інструкція з діловодства в Балаклійській районній державній адміністрації

(зі змінами). Розпорядження від 07.08.2019 № 138

 

Проходження перевірки працівниками апарату РДА та претендентами на посади державних службовців згідно ЗУ "Про очищення влади"

 

Інформація про оголошення конкурсу