line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Архівний відділ

Положення про архівний відділ

 
триває завантаження...
 

Положення про експертну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника архівного відділу

районної державної адміністрації

29.07.2016 №4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію архівного відділу

районної державної адміністрації


1.Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1004(зі змінами), архівний відділ Балаклійської районної державної адміністрації (далі архівний відділ) утворює експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації (далі ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій та подання результатів експертизи цінностей документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державного архіву Харківської області.

2.ЕК є постійно діючим дорадчим органом архівного відділу.

3.У своїй роботі ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, та іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

4.До складу ЕК, який затверджується наказом начальника архівного відділу, входять фахівці з архівної справи, працівники райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, відділень творчих спілок, краєзнавці. Головою ЕК є, як правило, начальник архівного відділу, а секретарем – один з його працівників.

Секретар за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі юридичні особи) і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим начальником архівного відділу.

5.Завданнями ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розгляд питань про доручення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.

6.ЕК приймає рішення про:

1).Схвалення і подання до ЕПК:

-списків юридичних та фізичних осіб, що є джерелом формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

-описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з кадрових питань(особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

-актів про вилучення документів з НАФ, які зберігаються в архівному відділі, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу,актів про невиправні пошкодження документів фонду, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу;

-анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

2).Схвалення:

-описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та у діяльності яких не утворюються документи НАФ

-інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

7. ЕК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, має право:

-контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

-вимагати розшуку відсутніх документів НАФ документів з кадрових питань (особового складу) та пояснень у разі втрати цих документів;

-одержувати відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

-заслуховувати на засіданнях їх керівників про стан упорядкування, обліку та збереженості документів НАФ;

-запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також цінних фахівців як консультантів та експертів.

8.Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК, та набирає чинності з моменту затвердження начальником архівного відділу.

Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

 

Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації                                                  Н.І.Кунденко

 

 

Склад експертної комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника архівного відділу

районної державної адміністрації

03 січня 2018 року № 1

 

Склад

експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації

 

Олійник

Галина Василівна

- начальник архівного відділу райдержадміністрації, голова комісії

 

Бєлєвцева

Олена Анатоліївна

- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, заступник голови комісії

 

Кунденко

Ніна Іванівна

- архіваріус архівного відділу, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 

Козел

Алла Вікторівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер фінансового управління райдержадміністрації

 

Кулініч

Тетяна Борисівна

- директор Балаклійського краєзнавчого музею

(за згодою)

 

Скирта

Тетяна Миколаївна

- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

 

Татаренко

Ірина Анатоліївна

- директор   комунального підприємства Балаклійської районної ради "Балаклійський районний трудовий архів" (за згодою)

 

 

Номенклатура справ

 
триває завантаження...
 

Графік особистого прийому громадян архівного відділу

Графік

особистого прийому громадян архівного відділу райдержадміністрації

 

п/п

Назва підрозділу

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

1.

Архівний відділ райдержадміністрації

щопонеділка

щосереди

9.00-18.00

9.00-18.00

вул. Жовтнева,18

3 поверх, каб.82

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ПОГОДЖЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Зборами трудового колективу апарату                                      Голова  Балаклійської районної         

Балаклійської районної державної адміністрації                          державної адміністрації

___________________О.Блажко                                             _________________І.Столбовий

”10” травня 2011 року                                                                       ”10” травня 2011 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату

Балаклійської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення.

1.1..Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Балаклійської

районної державної адміністрації (далі - Правила) розроблені відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України „Про державну службу" (із наступними змінами), „Про місцеві державні адміністрації" (із наступними змінами), Загальних правил поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 червня 2010 року № 214 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 січня 2011 року № 25.

1.2. Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни,
 підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці в апараті райдержадміністрації.

2. Основні обов 'язки працівників апарату райдержадміністрації.

2.1. Основні обов'язки та права державних службовців апарату райдержадміністрації визначені в Законі України "Про державну службу" та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.

Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.

Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.

Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть нашкодити інтересам державної служби.

Державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати проявів бюрократизму, відомчості та місництва, не стриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що дискредитує райдержадміністрацію або ганьбить репутацію державного службовця.

Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.

При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно.

Державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності свої умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу.

Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню райдержадміністрації.

Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію" та "Про державну таємницю", у тому числі і після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець зобов’язаний забезпечувати виконання вимог Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких зазначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб'єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

Державні службовці та інші працівники апарату райдержадміністрації також зобов'язані:

-дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

-тримати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;

-дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

-використовувати послуги телефонного зв'язку, комп'ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

3. Основні обов'язки керівництва апарату райдержадміністрації

Керівництво апарату райдержадміністрації зобов'язане:

-належним чином організувати роботу працівників апарату, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;

-забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників апарату;

-поліпшувати умови праці працівників апарату, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-видавати працівникам апарату заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку;

-підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників апарату, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

-створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;

-уважно ставитися до потреб і запитів працівників апарату;

-затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом;

-організувати облік явки на роботу працівників апарату і залишення ними роботи.

4. Робочий час та час відпочинку

Для працівників апарату райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

Тривалість робочого часу працівників апарату не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників апарату скорочується на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники апарату зобов'язані за розпорядженням голови райдержадміністрації з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

Робочий час працівників апарату починається о 9 годині ранку. Перерва на обід з 13-00 до 13 годин 45 хвилин. Кінець робочого дня о 18-00, у п'ятницю о 16 годині 45 хвилин.

За згодою між працівником і керівництвом може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку керівництво зобов'язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу. Робота на умовах неповною робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

Перебування працівників апарату із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.

Залишення в робочий час працівником апарату приміщення райдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

4.9.  Керівники відділів апарату райдержадміністрації попередньо погоджують свою
 відсутність на робочому місці в робочий час із заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

Працівника апарату, який з'явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.

У робочий час забороняється відволікання працівників для вирішення особистих справ, а також проведення святкування особистих подій та пам'ятних дат, не пов'язаних з ювілеями. Куріння в приміщеннях районної державної адміністрації забороняється.

Працівникам апарату надаються відпустки відповідно до чинного законодавства.

Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників апарату погоджених з їх керівниками, які складаються відділом організаційно-кадрової роботи на кожний календарний рік не пізніше 20 січня поточного

року, затверджуються головою райдержадміністрації і доводяться до відома всіх працівників апарату.

За рішенням голови райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року, чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

Працівникам апарату, згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю 15 календарних днів на рік.

5.Заохочення за успіхи в роботі

5.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов'язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників апарату застосовуються такі заохочення:

-оголошення подяки;

-оголошення Подяки голови Балаклійської районної державної адміністрації та голови Балаклійської районної ради;

-нагородження Почесною грамотою Балаклійської районної державної адміністрації та Балаклійської районної ради;

За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків працівникам апарату, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років видається грошова винагорода (один раз на п'ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.

Заохочення застосовуються і оголошуються розпорядженням голови райдержадміністрації в урочистій обстановці та заносяться відділом організаційно-кадрової роботи до трудових книжок працівників апарату у відповідності із правилами їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники апарату в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.

6.Стягнення за порушення трудової дисципліни

Порушення трудової дисципліни, цих Правил або не виконання чи не належне виконання з вини працівника апарату покладених на нього трудових обов'язків і перевищення своїх повноважень, не дотримання обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника апарату як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника апарату може бути застосований один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

-догана;

-звільнення.

6.3.До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:           

-попередження про неповну службову відповідальність;

-затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.

До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення проступку.

При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

Дисциплінарне стягнення застосовується посадовою особою, якій в установленому порядку надано право прийняття на роботу працівників на відповідні посади.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Працівники апарату райдержадміністрації повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, які зберігаються у райдержадміністрації на видному місці.

О.Ковальова

І.Розумний

 

Структура архівного відділу

 

 ІНФОРМАЦІЯ

про організаційну структуру архівного відділу

Балаклійської райдержадміністрації

 

№ п/п

Назва посад

№ кабінету та телефону

Прізвище ім"я по батькові

посадової особи

1

Начальник відділу

3 поверх, каб. 82

5-31-41

 Олійник Галина Василівна

2

Архіваріус

 

3 поверх, каб. 82

5-31-41

 

Кунденко Ніна Іванівна

3

Спеціаліст, бухгалтер

 

3 поверх, каб.82

5-31-41

 

Тертишник Вікторія

Дмитрівна

 

 

Фінансові ресурси архівного відділу

Проходження перевірки працівниками архівного відділу згідно ЗУ "Про очищення влади"

Наказ №6 від 27.05.2015 "Про початок проведення у архівному відділі Балаклійської районної державної адміністрації перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Жидова Ірина Василівна

 

Головний спеціаліст архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Тертишник Вікторія Дмитрівна

 

Спеціаліст 1 категорії, бухгалтер архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації

відкритиабо завантажити

 відкрити або завантажити

відкрити або завантажитивідкрити або завантажити

Кунденко Ніна Іванівна

 

Начальник архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

     

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

           

 
 

 

Наказ № 2 від 25.03.2015 "Про затвердження Порядку доступу до приміщень архівного відділу Балаклійської районної державної адміністрації" 

 

Додаток до наказу