line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Відділ освіти

Положення про відділ освіти

 
триває завантаження...
 

Положення про колегію відділу освіти

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Наказ відділу освіти районної

                                                                      державної адміністрації

                                                                      від 08 жовтня 2019 року № 169

 

Порядок  роботи

колегії відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

  1. Колегія відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійно діючим колегіальним та консультативно-дорадчим органом відділу освіти і створюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності закладів освіти району.

  2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, наказами відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних  адміністрацій, іншими нормативними документами та цим Положенням.

  3. Колегія утворюється  у складі начальника відділу освіти, відповідальних працівників відділу освіти, керівників закладів освіти (за згодою) та інших відповідальних осіб. Склад колегії  затверджується начальником відділу освіти.

 

                                                             ІІ. Функції колегії

  1. Обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (далі відділ освіти)

  2.  Розглядає пропозиції щодо:

  реалізації державної політики у сфері освіти;

  забезпечення співпраці з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями під час виконання покладених на них завдань;

  розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

  3. Розглядає перспективи та програми розвитку галузі освіти у районі, районні програми соціально-економічного розвитку та шляхи їх реалізації.

  4. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти та закладів освіти, що належать до сфери його управління.

  5. Аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни закладів освіти району.

  6. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти.

 

               ІІІ.Склад колегії

  1. До складу колегії відділу  освіти входять начальник відділу освіти (голова колегії), головний спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації (заступник голови колегії), працівники відділу освіти, з яких призначається секретар колегії, керівники  закладів освіти.

  2. Персональний склад колегії затверджується наказом начальника відділу освіти. Зміни до персонального складу вносяться у тому самому порядку, що і затвердження персонального складу.

  3.На засіданнях колегії можуть бути присутні керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, представники місцевих органів виконавчої влади, організацій, установ (за згодою).

 

   IV.Організація роботи колегії

  1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться щоквартально, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії. У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з президією профспілки працівників освіти району.

   2. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань колегії на рік, у якому питання для розгляду на засіданнях, терміни подання відповідних матеріалів, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідання колегії.

  3. Затверджений план засідань колегії на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів відділу освіти, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до 01 січня наступного року

  4. Додаткові питання до затвердженого порядку денного засідання колегії можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

  5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

  6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з затвердженим планом засідань колегії на рік та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється заступником голови колегії, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові для погодження.

  7. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають  такі матеріали (окремо з кожного питання) заступнику голови колегії не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання:

  проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

  проект рішення колегії  з кожного питання порядку денного;

  список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного колегії,  із зазначенням їх прізвищ, імені, займаної  посади та місця роботи;

  у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, довідки, діаграми, таблиці тощо).

  8. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів на засідання колегії покладається на заступника голови колегії.

  9. На засідання колегії запрошуються особи, яких безпосередньо стосується питання, що розглядаються. Виклик цих осіб (запрошених) здійснюють підрозділи, що готують відповідне питання на розгляд колегії.

   10. Заступник голови колегії та особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до підготовки необхідних питань.

 

V. Порядок проведення засідань колегії

  1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови колегії.

  2. Засідання вважається правомочним у разі присутності на засіданні не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

   3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

   4. Порядок денний засідання та рішення колегії затверджують члени колегії шляхом голосування.

   5. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки й звукозапису.

  6. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

   7. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться  до протоколу засідання ( без видання наказу).

   8. Рішення з урахуванням зауважень і доповнень, завізовані членами колегії на зворотному боці першого примірника, подаються секретарю.

  9. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання, та подають  остаточне рішення на розгляд голови колегії.

  10. Рішення колегії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні  та секретарем колегії.

  11. Рішення колегії доводиться до членів колегії, керівників структурних підрозділів, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління відділу освіти.

  12. Рішення колегії впроваджуються в життя, як правило, наказом начальника відділу освіти.

  13. Матеріали засідань колегії зберігаються у заступника голови колегії.

 

   VI. Контроль за виконанням рішень колегії

   1. Виконання рішень колегії відділу освіти покладається на керівників структурних підрозділів відділу освіти, керівників закладів освіти, що належать до сфери освіти.

   2. Колегія має право розглядати  на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.  

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації                                       Світлана ШВІД

 

 

 

Структура відділу освіти

 

Структура відділу освіти  

№ п/п

Назва посад

№ кабінету та телефону

Прізвище ім"я по батькові посадової особи

1

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

каб. № ,

5-15-79

Швід Світлана Анатоліївна

2

Головний спеціаліст

каб. № 53,

5-12-78

Дворічанська Оксана Іванівна

3

Спеціаліст

 каб. № 53,

5-12-78

 

Санжаровська Ольга Павлівна 

 

Номенклатура справ

триває завантаження...
 

Фінансові ресурси

 
триває завантаження...
 

Правила трудового розпорядку

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників

відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

Харківської області

I. Загальні положення

   1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

   У відділі освіти трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

   2.Ці правила поширюються на всіх працівників відділу освіти.

   3.Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників відділу освіти, які встановлюють внутрішній розпорядок у відділі освіти.

   4.Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує начальник відділу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

   5.Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

   Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

   6.При прийнятті на роботу начальник зобов'язаний зажадати від   особи, що працевлаштовується:

   а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

   б) особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються начальником або методистом з кадрових питань відділу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

   в) при укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

   7.Прийняття на роботу оформляється:

   - начальника та заступника начальника відділу освіти – розпорядженням голови районної державної адміністрації, за погодженням начальника Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

   - інших працівників відділу освіти - наказом по відділу освіти, який оголошується працівнику під підпис.

   8.Працівники можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

   9.На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

   На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

   Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

   Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

   Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі освіти.

   Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на методиста з кадрових питань відділу освіти.

   10.Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник зобов'язаний:

   а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

   б) ознайомити працівника під підпис з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

   в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

   г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

   11.Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

   12.Розірвання трудового договору з ініціативи начальника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

   Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

   Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників   здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

   13.Припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.

   14.Начальник відділу освіти зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


III. Основні правила та обов'язки працівників

   15.Працівники відділу освіти мають право на:

   захист професійної честі, гідності;

   вільний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;

   участь у громадському самоврядуванні;

   користування всіма видами відпусток згідно Закону України «Про відпустки»;

   пільги і компенсації за роботу відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

   підвищення кваліфікації, перепідготовку;

   16.Працівники відділу освіти зобов'язані:

   а) працювати сумлінно, виконувати вимоги Положення про відділ освіти (його структурних підрозділів) і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

   б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

   в) берегти обладнання, інвентар, матеріали;

   г) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність людей;

   д) постійно підвищувати професійний рівень, майстерність і загальну культуру.

   17.Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, функціональними обов’язками і положеннями, затвердженими в установленому порядку, з якими працівник ознайомлюється під підпис.

IV. Основні обов'язки начальника відділу освіти

   18. Начальник відділу освіти зобов'язаний:

   а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи працівників відділу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

   б) визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

   в) організувати підготовку необхідної кількості кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своїй установі, так і в інших відповідно до укладених угод;

   г) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам установи відповідно до графіка відпусток;

   д) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

    е) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

   є) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників відділу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

    ж) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади
встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу відділу освіти; 

     з) забезпечувати належне утримання приміщення, освітлення, обладнання.

V. Робочий час і його використання

    19.Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя). Тривалість робочого тижня встановлюється 40 годин на тиждень.

    Робочий день з понеділка по четвер триває з 9.00 до 18.00 години, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 години. Обідня перерва – з 13.00 до 13.45 год. Субота, неділя – вихідні дні.

    Прибиральниця службових приміщень працює за окремим графіком.

   Надурочна робота, робота у вихідні та святкові дні не допускається.

    20.При відсутності працівника начальник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.

    21.Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом начальника відділу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

    22.Начальник відділу освіти може залучати працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість затверджує начальник відділу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.

    Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

    23.Графік надання щорічних відпусток погоджується профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

   Надання відпустки оформляється наказом начальника відділу освіти. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

   Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

    24.Працівникам забороняється:

    а) змінювати на свій розсуд графік роботи, обідньої перерви;

   в) передоручати виконання трудових обов'язків;

  б) відволікання працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, не пов'язаних з виробничим процесом.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

   25.За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення згідно з Положенням про преміювання працівників відділу освіти та Положенням про порядок та умови виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам відділу освіти за підсумками за рік.

   26.За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального і матеріального заохочення.

    27.Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу відділу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

    28.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

    а) догана;

    б) звільнення.

   Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

    До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу освіти повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

    У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

   Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

    Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

   29.Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

   30.За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

   31.Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.

   32.Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
    Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

    Начальник відділу освіти має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Графік особистого прийому громадян

начальником відділу освіти райдержадміністрації

п/п

Назва підрозділу

Дні прийому

Час прийому

Місце проведення

1.

Відділ освіти райдержадміністрації

2 вівторок

4 вівторок

9.00-18.00

9.00-18.00

вул. Жовтнева,18

4 поверх, к-та 130

 

 

Проходження перевірки працівниками відділу освіти згідно ЗУ "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Швід Світлана Анатоліївна

 

Начальник відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Дворічанська Оксана Іванівна

 

Головний спеціаліст відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

     

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

 

Інформація про оголошення конкурсу

 

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

           

 
 

 

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://osvita-balakliya.gov.ua