line

ZSU

karmy

bezviz

zbir2

Ukrainian English French German Italian Russian

Служба у справах дітей

Положення

триває завантаження...
 

Структура

 

Структура

служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації 

п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Служба у справах дітей Балаклійської райдержадміністрації

1

Начальник

1

2

Заступник начальника

1

3

Головний спеціаліт

1

4

Спеціаліст

1

5

Спеціаліст-бухгалтер

1

Сектор з питань опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації

6

Завідувач сектору

1

7

Провідний спеціаліст

1

8

Спеціаліст

1

 ВСЬОГО:

8

 

Поточна діяльність

Про надання права підпису документів з фінансових питань

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2020 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцих  бюджетів на 2020 рік

Наказ № 8-о  від 01 грудня 2020 року "Про проведення інвентаризації у 2020 році"

Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Як взяти дитину під опіку (піклування)

Сімейні форми виховання

Як усиновити дитину?

Інформуємо вас про відповідальність за порушення норм адміністративного та кримінального законодавства України

Інформація про Балаклійський центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Наказ "Про посилення пожежної безпеки у Балаклійському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей" від 17 грудня 2019 року № 13-о

Наказ "Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації за 2019 рік"

Додаток

Наказ "Про організаційні заходи щодо виконання Закону України "Про публічні закупівлі""

Наказ "Про проведення на території Балаклійського району заходів у межах Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок" у 2019 році"

 

Номенклатура справ

 
триває завантаження...
 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Затверджено

загальними зборами службовців

служби у справах дітей

Балаклійської районної державної адміністрації

24.02.2017

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку служби у справах дітей

Балаклійської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в службі у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації (далі – Служба), режим роботи, умови перебування державного службовця в Службі та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Службі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Службі затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців Служби за поданням керівника державної служби на основі Типових правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку служби доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Службі, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У Службі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Службі, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Служби.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в Службі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу і табелі робочого часу. Для забезпечення контролю своєчасного виходу, прибуття на роботу відомості обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом Служби.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі, у якій розташована Служба, у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У Службі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень та ведеться журнал відряджень працівників за межі Балаклійського району.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника Служби щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Балаклійської районної державної адміністрації та/або на власному сайті Служби.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник Служби зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником служби покладено відповідні функції.2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці відповідає керівник Служби та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Служби, службою управління персоналом Служби та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

 

Начальник служби у справах дітей

Балаклійської райдержадміністрації                              Л.МОЛОДОВЕЦЬ

 

 

Графік особистого прийому громадян

 

Графік

особистого прийому громадян

начальником служби у справах дітей  райдержадміністрації

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Посада

Дні прийому

Час прийому

Кабінет №

1.

Молодовець Леся Романівна

Начальник служби у справах дітей

Перший та третій четвер місяця

9.00 – 13.00

114

2.

Овдієнко Лілія Миколаївна

Заступник начальника служби у справах дітей

Понеділок, середа

9.00 – 13.00

116 А

3.

Жмурко Тетяна Іванівна

Завідувач сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Вівторок, четвер

14.00 – 18.00

115

4.

Сабова Світлана Володимирівна

Головний спеціаліст служби у справах дітей

Понеділок, середа

09.00 - 13.00

116 А

5.

Обізна Тетяна Василівна

Провідний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Понеділок, середа

   14.00 – 18.00

116 А

6.

Яковенко Олена Володимирівна

Спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Вівторок, четвер

09.00 – 13.00

115

7.

Шопіна Аліна Вікторівна

Спеціаліст служби у справах дітей

П’ятниця

9.00 – 13.00

14.00 - 16.45

116 А

 

Наказ від 19.11.2018 № 11-0 "Про внесення змін до наказу начальника служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації "Про відповідального за приміщення в якому розташовано ЄІАС "Діти" від 01 жовтня 2015 р № 6-з"

Додаток до наказу від 19.11.2018 № 11-0

 

 

Інформація про керівництво та контакти

 

ІНФОРМАЦІЯ

про керівництво служби у справах дітей Балаклійської районна державна адміністрації

№ з/п

Посада

П.І.Б. працівника

День прийому

Місце знаходження, телефон

1

Начальник

Молодовець

Леся Романівна

1-й, 3-й четвер місяця

09.00-13.00

каб. 114,

т. 5-44-85

2

Заступник начальника

Овдієнко

Лілія Миколаївна

понеділок, середа

09.00-13.00

каб. 116,

т. 2-91-14

3

Завідувач сектору з питань опіки та піклування

Жмурко

Тетяна Іванівна

вівторок, четвер

09.00-13.00

каб. 115,

т. 2-91-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходження перевірки працівниками служби у справах дітей згідно ЗУ "Про очищення влади"

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Молодовець Леся Романівна

 

Начальник служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Овдієнко Лілія Миколаївна

 

Заступник начальника служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сабова Світлана Володими-

рівна

 

Завідувач сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Сиров Олександр Вікторович

 

Головний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Іванова Тетяна Георгіївна

 

Головний спеціаліст - бухгалтер служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Багацька Наталія Володими-

рівна

 

Провідний спеціаліст сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Дериведмідь Наталія Євгеніївна

 

Спеціаліст І категорії сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

в ідкрити або завантажити

Онишко Наталія Петрівна

 

Спеціаліст І категорії служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Толстенко Аліна Вікторівна

 

Спеціаліст І категорії служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

в ідкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

Цинбалова Оксана Степанівна

 

Спеціаліст І категорії сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 відкрити або завантажити

Дончик Олена Михайлівна

 

Провідний спеціаліст сектора з питань опіки та піклування служби у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

 

 

Перевірка претендентів на посади державних службовців

 

 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Посада

Копія повідомлення про початок перевірки

Копія заяви про перевірку

Копія Декларації

Результати перевірки

Обізна Тетяна Василівна  07.02.2018  спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей, В

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити

відкрити або завантажити 

відкрити або завантажити 

 

Інформація про оголошення конкурсу

п/п

Найменування державного органу, структурного підрозділу державного органу та його місцезнаходження

Найменування посади, категорія

Кінцевий термін прийняття документів (дата)

Основні вимоги до кандидатів

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає інформацію щодо проведення конкурсу

1

Служба у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації, вул. Жовтнева, 18,  м. Балаклія, Харківська обл.

головний спеціаліст, В

12.09.2017

Умови конкурсу

Дериведмідь Н.Є 

(05749) 5-44-85, 2-91-14

2

Служба у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації, вул.Жовтнева, 18,  м. Балаклія, Харківська обл.

спеціаліст-бухгалтер, В

12.09.2017

Умови конкурсу

Дериведмідь Н.Є.

(05749) 5-44-85

2-91-14

3

Служба у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації, вул.Жовтнева, 18,  м. Балаклія, Харківська обл.

спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей, В

02.02.2018

Умови конкурсу

Дериведмідь Н.Є.

(05749) 5-44-85

2-91-14

 

4

Служба у справах дітей Балаклійської районної державної адміністрації, вул.Жовтнева, 18,  м. Балаклія, Харківська обл.

провідний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей, В

01.03.2019

Умови конкурсу

 

Дериведмідь Н.Є.

(05749) 5-44-85

2-91-14